Ross and Cromarty (insular), volume 09

Page List of names as written Various modes of spelling Authorities for spelling Situation Description remarks Continued entries/extra info
OS1/27/9/1 [Page] 1 Parish of Barvas 6. A. INDEX Name of Objects -- Pages Amhuinn Dhail -- 6 Airidh na Glaice -- 8 Amhuinn Dhail -- 11 Allt Mòr -- 16 Airidhean Allt a Bhodaich -- 17 Airidhean Muaihavat -- 21 Amhuinn Ghabhsunn 0 Deas -- 28 Airidhean Loch Breihavat -- 27 Allt a Bhodaich -- 34 Airidhean Beinn nan Caorach -- 34 Airidh An Domhnullaich -- 35 Allt Loch an Fheoir -- 37 Beinn Dhail -- 9 Breihascro -- 22 Beinn nan Caorach -- 35 Blar an Domblais -- 38 Druim Deomhain -- 12 Druim Riabhach -- 15 Druim Cruaidh -- 15 Druim Bacabhat -- 16 Druim Sleitir -- 17 26 Druim Loch an Fheoir -- 37
OS1/27/9/2 [Page] 2 Names of Objects -- Pages Feadan Ruadh Tom Earsail -- 6 Feadan Thiortagro -- 7 Feadan Ghrassagro -- 12 Feadan Idhagro -- 16 Feadan Loch Ruisabhat -- 26 Feadan Sleitir -- 27 Feadan Gorm Airidh An Domhnullaich -- 36 Feadan Iosdail -- 36 Feadan A Loch Sgeireich -- 38 Gearaistean -- 5 Gleann Mòr -- 21 Gil Bhreithascro -- 26 Iagro -- 16 Loch Mòr -- 32 Loch Grassavat -- 7 Loch Cheapadeitir -- 11 Luibean Dubha -- 13 Loch Ruisabhat -- 20 Liana Bhàn -- 22 Loch Tana -- 29 Loch Sleitir -- 29 Loch Mhurchaidh Mhic Thormaid -- 30 Loch Bhreithabhat -- 30 Loch Na Saothrach -- 30 Misagarry -- 13 Muaithabhal -- 23 Niuclan -- 25 Starabotair -- 24 Scrithabhal -- 30 Tom Earsail -- 5 Tom Chrosabhat -- 8 Tom Geur -- 21 Tom Na Ba Bailg-fhionn -- 24 Tom Na Cloiche -- 25 Tom Bhreithbhat -- 26
OS1/27/9/3 [Page] 2 [blank page]
OS1/27/9/4 [Page] 4 [Blank page]
OS1/27/9/5 GEARAISTEAN 006
OS1/27/9/5 TOM EARSAIL 006
OS1/27/9/6 AMHUINN DHAIL 006
OS1/27/9/6 AMHUINN DHAIL 006
OS1/27/9/6 FEADAN RUADH TOM EARSAIL 006
OS1/27/9/7 FEADAN THIORTAGRO 006
OS1/27/9/7 LOCH GRASSAVAT [1896] 006
OS1/27/9/7 LOCHAN GHRASSABHAT 006
OS1/27/9/8 AIRIDH NA GLAICE 006
OS1/27/9/8 TOM CHROSABHAT 006
OS1/27/9/10 [Page] 10 Parish of Barvas [Blank page]
OS1/27/9/11 LOCH CHEAPADEITIR 006*
OS1/27/9/12 FEADAN GHRASSAGRO 006
OS1/27/9/13 LUIBEAN DUBHA 006
OS1/27/9/13 MISAGARRY [1896] 006
OS1/27/9/13 MISAGEARRAIDH 006
OS1/27/9/14 Druim Riabhach Druim Riabhach
OS1/27/9/14 [page] 14 Parish of Barvas Form No. 136 Page 5
OS1/27/9/16 ALLT MOR 006
OS1/27/9/16 ALLT MOR 006
OS1/27/9/16 FEADAN IDHAGRO 006
OS1/27/9/16 IAGRO [1896] 006
OS1/27/9/16 IDHAGRO 006
OS1/27/9/17 AIRIDHEAN ALLT A BHODAICH 006
OS1/27/9/20 LOCH RUISABHAT 006
OS1/27/9/21 AIRIDHEAN MUAIHAVAT [1896] 006
OS1/27/9/21 AIRIDHEAN MUAIHAVAT [1896] 006
OS1/27/9/21 AIRIDHEAN MUAITHABHAL 006
OS1/27/9/21 AIRIDHEAN MUAITHABHAL 006
OS1/27/9/21 GLEANN MOR 006
OS1/27/9/21 TOM GEUR 006*
OS1/27/9/22 LIANA BHAN 006
OS1/27/9/23 MUAITHABHAL 006
OS1/27/9/24 STARABOTAIR 006*
OS1/27/9/24 TOM NA BA BAILG-FHIONN 006*
OS1/27/9/25 NIUCLAN 006
OS1/27/9/25 TOM NA CLOICHE 006*
OS1/27/9/26 ALLT FUAGRO [1896] 009
OS1/27/9/26 ALLT FUAGRO [1896] 009
OS1/27/9/26 FEADAN LOCH RUISABHAT 006*
OS1/27/9/26 GIL BHREITHASCRO 006
OS1/27/9/26 TOM BHREITHBHAT 006*
OS1/27/9/27 FEADAN SLEITIR 006
OS1/27/9/28 AMHUINN GHABHSUNN 0' DHEAS 006
OS1/27/9/28 AMHUINN GHABHSUNN 0' DHEAS 006
OS1/27/9/29 AIRIDHEAN LOCH BHREIHABHAT 006
OS1/27/9/29 AIRIDHEAN LOCH BREIHAVAT [1896] 006
OS1/27/9/29 LOCH SLEITIR 006
OS1/27/9/29 LOCH TANA 006
OS1/27/9/30 LOCH MHURCHAIDH MHIC THORMAID 006
OS1/27/9/30 SCRITHABHAL 006
OS1/27/9/31 LOCH BHREITHABHAT 006
OS1/27/9/32 LOCH NA SAOTHRACH 006*
OS1/27/9/32 LOCH NOR 006
OS1/27/9/33 AIRIDHEAN BEINN NAN CAORACH 006
OS1/27/9/33 ALLT A BHODAICH 006
OS1/27/9/33 ALLT A BHODAICH 006
OS1/27/9/34 AIRIDH AN DOMHNULLAICH 006
OS1/27/9/35 FEADAN GORM AIRIDH AN DOMHNULLAICH 006*
OS1/27/9/35 FEADAN IOSDAIL 006
OS1/27/9/36 ALLT LOCH AN FHEOIR 006
OS1/27/9/36 ALLT LOCH AN FHEOIR 006
OS1/27/9/37 FEADAN A LOCH SGEIREICH 006
OS1/27/9/38 NESS 002 ; 006
OS1/27/9/43 FEADAN GHRASSAGRO 006
OS1/27/9/43 LOCH CHEAPADEITIR 006*
OS1/27/9/43 LOCH GRASSAVAT [1896] 006
OS1/27/9/43 LOCHAN GHRASSABHAT 006
OS1/27/9/44 AIRIDH NA GLAICE 006
OS1/27/9/44 FEADAN THIORTAGRO 006
OS1/27/9/45 TOM CHROSABHAT 006
OS1/27/9/47 AIRIDH AN DOMHNULLAICH 006
OS1/27/9/47 ALLT FUAGRO [1896] 009
OS1/27/9/47 ALLT FUAGRO [1896] 009
OS1/27/9/47 FEADAN GORM AIRIDH AN DOMHNULLAICH 006*
OS1/27/9/48 ALLT LOCH AN FHEOIR 006
OS1/27/9/48 ALLT LOCH AN FHEOIR 006
OS1/27/9/48 FEADAN IOSDAIL 006
OS1/27/9/49 FEADAN A LOCH SGEIREICH 006
OS1/27/9/50 AIRIDHEAN BEINN NAN CAORACH 006
OS1/27/9/50 ALLT A BHODAICH 006
OS1/27/9/50 ALLT A BHODAICH 006
OS1/27/9/51 AIRIDHEAN ALLT A BHODAICH 006
OS1/27/9/51 ALLT MOR 006
OS1/27/9/51 ALLT MOR 006
OS1/27/9/51 FEADAN IDHAGRO 006
OS1/27/9/52 GEARAISTEAN 006
OS1/27/9/52 IAGRO [1896] 006
OS1/27/9/52 IDHAGRO 006
OS1/27/9/53 FEADAN RUADH TOM EARSAIL 006
OS1/27/9/53 MISAGARRY [1896] 006
OS1/27/9/53 MISAGEARRAIDH 006
OS1/27/9/54 AMHUINN DHAIL 006
OS1/27/9/54 AMHUINN DHAIL 006
OS1/27/9/54 LUIBEAN DUBHA 006
OS1/27/9/54 TOM EARSAIL 006
OS1/27/9/55 FEADAN LOCH RUISABHAT 006*
OS1/27/9/55 LOCH RUISABHAT 006
OS1/27/9/57 NIUCLAN 006
OS1/27/9/57 TOM BHREITHBHAT 006*
OS1/27/9/57 TOM NA BA BAILG-FHIONN 006*
OS1/27/9/58 AIRIDHEAN MUAIHAVAT [1896] 006
OS1/27/9/58 AIRIDHEAN MUAIHAVAT [1896] 006
OS1/27/9/58 AIRIDHEAN MUAITHABHAL 006
OS1/27/9/58 AIRIDHEAN MUAITHABHAL 006
OS1/27/9/58 MUAITHABHAL 006
OS1/27/9/59 AIRIDHEAN LOCH BHREIHABHAT 006
OS1/27/9/59 AIRIDHEAN LOCH BREIHAVAT [1896] 006
OS1/27/9/59 AMHUINN GHABHSUNN 0' DHEAS 006
OS1/27/9/59 AMHUINN GHABHSUNN 0' DHEAS 006
OS1/27/9/59 SCRITHABHAL 006
OS1/27/9/59 TOM NA CLOICHE 006*
OS1/27/9/60 LOCH BHREITHABHAT 006
OS1/27/9/60 LOCH MHURCHAIDH MHIC THORMAID 006
OS1/27/9/60 LOCH TANA 006
OS1/27/9/61 LIANA BHAN 006
OS1/27/9/61 STARABOTAIR 006*
OS1/27/9/62 GLEANN MOR 006
OS1/27/9/62 TOM GEUR 006*
OS1/27/9/63 GIL BHREITHASCRO 006
OS1/27/9/63 LOCH NA SAOTHRACH 006*
OS1/27/9/63 LOCH NOR 006
OS1/27/9/64 FEADAN SLEITIR 006
OS1/27/9/64 LOCH SLEITIR 006
OS1/27/9/65 NESS 002 ; 006