OS1/2/66/194

Continued entries/extra info

[Page] 194
INDEX (Continued)

Names of Objects -- Sheet -- Page

Burial Ground -- 128 -- 13
Caigeann Mòr -- 147 -- 72
Cailleach nam Peur -- 137 -- 56
Cam Allt -- 158 -- 140
Camas a' Bhuailte -- 158 -- 181
Camas a' Mhòr- fhir -- 129 -- 31
Camas nam Bàirneàch -- 137 -- 57
Camas nam Meanbh-chuileag -- 158 -- 180
Caolas Mac- Lathaich -- 129 -- 26
Caolas a' Mhuilinn -- 129 -- 25
Caolas na Bràthan -- 129 -- 25
Caolas nam Feannag -- 129 -- 25
Càrn Oscair -- 158 -- 147
Càrn a' Chìbir -- 137 -- 53
Càrn nan Gillean -- 158 -- 162
Carragh Ruadh --- 137 -- 43
Carraig Alassair -- 147 -- 90
Carraig Mhòr -- 137 -- 60
Carraig Mhòr nam Frith-aoineadhean -- 147 --- 68
Cathar nan Tarbh -- 158 -- 157
Ceann Garbh na Beinne Brice -- 158 -- 168
Ceann Min na Beinne Brice -- 158 -- 152
Cells (In Ruins) -- 128 -- 9
Chapel -- 128 -- 8
Cill Mhòire -- 137 -- 50
Ciste nan Arm -- 137 -- 56
Clach na h-Uire -- 137 -- 46
Clach nan Arm -- 147 -- 82
Clachaig Bheag -- 147 -- 93
Clachaig Mheadhoin -- 147 -- 93
Clachaig Mhòr -- 147 -- 91
Cnoc bealach an Eisg -- 148 -- 110
Cnoc Bealach Gaoithe -- 158 --- 150
Cnoc Bealach na Làraiche -- 147 -- 86
Cnoc Buidhe Càthar nan Tarbh -- 158 -- 159

  Transcribers who have contributed to this page.

Eleanor Brown

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.