Argyll volume 36

Page List of names as written Various modes of spelling Authorities for spelling Situation Description remarks Continued entries/extra info
OS1/2/36/1 DUNAN AN T-SOLUIS Dùnan an t-Soluis Dùnan an t-Soluis Dùnan an t-Soluis Revd [Reverend] James Macfadyen Kildalton Mr Dugall McDougall Tenant Portintruan Mr Angus Cameron 220 A small rocky knoll situated a short distance south of Staoin. Property of John Ramsay. Esqr. M. P. [Member of Parliament] Kildalton House. (Local Pronounciation.)
OS1/2/36/1 STAOIN 220
OS1/2/36/1 Parish of Kildalton & Oa -- Islay -- Argyllshire [Page] 1
OS1/2/36/2 CNOC DHOTA 220
OS1/2/36/2 DUN FHINN 220
OS1/2/36/3 BALLORE 220
OS1/2/36/3 CREAGFINN 220
OS1/2/36/3 SEAN MHIADHAR 220
OS1/2/36/4 CNOC GLAS 220
OS1/2/36/4 LEAC EIDHNE 220
OS1/2/36/4 SRUTHAN RUADH 220
OS1/2/36/5 [Page] 5 [Blank Page]
OS1/2/36/6 [Page] 6 [Blank Page]
OS1/2/36/7 ALLT NAM BODACH 221
OS1/2/36/7 AONAN LUACHRACH 221
OS1/2/36/7 RUDH' AN AONAIN LUACHRAICH 221
OS1/2/36/8 AONAN MOR 221
OS1/2/36/8 CLACHAN GEALA 221
OS1/2/36/8 SGEIREAN NAN RON 221
OS1/2/36/9 AONAN NAN BREAC 221
OS1/2/36/9 CARRAIG MHOR 221
OS1/2/36/9 DUN NAN GALL 221
OS1/2/36/9 RUDH' AN FHITHICH 221
OS1/2/36/10 AONAN NAN GALL 221
OS1/2/36/10 RUDH' A' BHEALAICH GHAOITHE 221
OS1/2/36/10 RUDH' AN DUIN 221
OS1/2/36/10 SGEIR AN FHEIDH 221
OS1/2/36/11 [Page] 11 [Blank Page]
OS1/2/36/12 [Page] 12 [Blank Page]
OS1/2/36/13 BANN NAN SGAILEAN 221
OS1/2/36/13 CNOC BANN NAN SGAILEAN 221
OS1/2/36/13 CNOC NA BINNEIG 221
OS1/2/36/14 MAOL ARDTALLA 221
OS1/2/36/14 TOM A' BHALLA 221
OS1/2/36/14 TORR AN TUATHACHAIN 221
OS1/2/36/15 A' MHANACH 221
OS1/2/36/15 MAC GHIBEIN 221
OS1/2/36/15 SGEIR PHLOCACH 221
OS1/2/36/16 ALLT AN T-SITHEIN 221
OS1/2/36/16 BEALACH GAOITHE 221
OS1/2/36/16 CNOC A' BHEALAICH GHAOITHE 221
OS1/2/36/17 BAGH A' BHORRA-CHILLE 221
OS1/2/36/17 RUDHA LIATH 221
OS1/2/36/17 SGEIR LACHAN 221
OS1/2/36/18 AN CREAGAN 221
OS1/2/36/18 ARDTALLA 221
OS1/2/36/18 TRAIGH BHAN 221
OS1/2/36/19 BUAIL' AN FHRAOICH 221
OS1/2/36/19 SRUTHAN BANN NAN SGAILEAN 221
OS1/2/36/19 SRUTHAN NA DABHAICH 221
OS1/2/36/20 BORRA-CHILLE (Site of) 221
OS1/2/36/20 RUDHA BUIDHE 221
OS1/2/36/21 CNOC GLAS 221
OS1/2/36/21 CUL PHORT 221
OS1/2/36/21 SGEIR FHADA 221
OS1/2/36/21 SGEIR NA FAOCHAIG 221
OS1/2/36/22 A' BHRAINICH 221
OS1/2/36/22 CREAG A' BHORRA-CHILLE 221
OS1/2/36/22 EILEAN LIATH 221
OS1/2/36/23 SGEIR LIATH 221
OS1/2/36/23 SGEIR MHIC CNIALAN 221
OS1/2/36/24 [Page] 24 [Blank Page]
OS1/2/36/25 AN T-SLABHANACH 221
OS1/2/36/25 CLAGGAIN BAY 221
OS1/2/36/25 STANDING STONE [Claggain] 221
OS1/2/36/26 CNOC AN RUAMHAIR 221
OS1/2/36/26 CUL AN DUIN 221
OS1/2/36/26 DUN AN RUDHA BHUIDHE 221
OS1/2/36/27 CLAGGAIN 221
OS1/2/36/27 CNOC NAN LEAC 220; 221
OS1/2/36/27 SEAN UISGE 220; 221
OS1/2/36/28 BAGH RUDH' A' BHUIC 221
OS1/2/36/28 RUDH' A' BHUIC 221
OS1/2/36/28 SKLIFIN 221
OS1/2/36/29 A' CHLEIT 221
OS1/2/36/29 AN FHAOILEANN 221
OS1/2/36/29 DUNAN AN T-SOLUIS 221
OS1/2/36/30 CILL AN AILEIN 221
OS1/2/36/30 MAOL BHUIDHE 221
OS1/2/36/31 GLAC NAN SGADAN 221
OS1/2/36/31 SGEIR NAM FAOCHAG 221
OS1/2/36/31 TRUDERNISH POINT 221
OS1/2/36/32 CLAGGAIN RIVER 220; 221
OS1/2/36/32 CNOC RAONADAIL 221
OS1/2/36/32 DUN THRUDERNISH 221
OS1/2/36/33 [Page] 33 [Blank Page]
OS1/2/36/34 [Page] 34 [Blank Page]
OS1/2/36/35 CNOC DUBH 221
OS1/2/36/35 SCHOOL [Sursdun] 221
OS1/2/36/35 TORR GARBH 221
OS1/2/36/36 DRUIM LURGAIN 221
OS1/2/36/36 SURSDUN 221
OS1/2/36/36 TRUDERNISH 221
OS1/2/36/37 AROS 221
OS1/2/36/37 AROS BAY 221
OS1/2/36/37 TRAIGH AROIS 221
OS1/2/36/38 MULLACH BAN 221
OS1/2/36/38 RUDH' A' MHULLAICH BHAIN 221
OS1/2/36/38 SCHOOL [Tighachuirn] 232
OS1/2/36/38 UAMH UISGE 221
OS1/2/36/39 KINTOUR 221
OS1/2/36/39 SGEIR DHUBH 221
OS1/2/36/39 STAC NA FAOILINN 221
OS1/2/36/40 CREAGAN NA CEARDAICH MOR 221
OS1/2/36/40 KINTOUR RIVER 220; 221
OS1/2/36/40 LON AN TAGAIRT 221
OS1/2/36/41 CARRAIG MHOR 221
OS1/2/36/41 CNOC LAG NAN TIGHEAN 221
OS1/2/36/41 LAG NAN TIGHEAN 221
OS1/2/36/42 CREAG BHIORACH 221
OS1/2/36/42 RUDHA LAG NAN TIGHEAN 221
OS1/2/36/43 ARDMEINACH 221
OS1/2/36/43 CREAGAN NA CEARDAICH BEAG 221
OS1/2/36/43 REIDH AN DUIN 221
OS1/2/36/44 AN DUN 221
OS1/2/36/44 GLAS UIG 221
OS1/2/36/44 RUDHA BUIDHE 221
OS1/2/36/45 [Page] 45 [Blank Page]
OS1/2/36/46 [Page] 46 [Blank Page]
OS1/2/36/47 ALLT LOCH CA RN A' MHAOIL 232
OS1/2/36/47 AN DUN 232
OS1/2/36/47 LOCH CARN A' MHAOIL 232
OS1/2/36/48 DRUIM ARN-IR-ACH 232
OS1/2/36/48 LOCH TALLANT 232
OS1/2/36/48 TALLANT 232
OS1/2/36/49 DUNAN CHARMAIC 232
OS1/2/36/49 GART A' CHAMAIN 232
OS1/2/36/49 TORRAN DARAICH 232
OS1/2/36/50 [Page] 50 [Blank Page]
OS1/2/36/51 DOIRE NAN GOBHAR 232
OS1/2/36/51 GART A' CHAMAIN BHIG 232
OS1/2/36/51 RIN CHAIBHE 232
OS1/2/36/52 COILLE NAM BRUACH 232
OS1/2/36/52 SLIABH A' MHEALLAIDH 232
OS1/2/36/52 TON BHAN 232
OS1/2/36/55 CNOC CRUN NA MAOIL 232
OS1/2/36/55 LOCH IARNAN 232
OS1/2/36/55 TORR A' BHUACHAILLE 232
OS1/2/36/56 CNOC AI CHORR-BHEALAICH 232
OS1/2/36/56 CNOC NA LICE MUILINN 232
OS1/2/36/56 CORR BHEALACH 232
OS1/2/36/57 LOCHANAN NAN DEALACHAN 232
OS1/2/36/58 A' SPAINAIL 232
OS1/2/36/59 ARDILISTRY 232
OS1/2/36/59 ARDILISTRY RIVER 232
OS1/2/36/59 CNOC AN DOIRE LEATHAN 232
OS1/2/36/60 CNOC RHAONASTIL 232
OS1/2/36/60 DRUIM NA CILLE 232
OS1/2/36/60 LAG NA BO IDHRE 232
OS1/2/36/61 PLOD SGEIREAN 232
OS1/2/36/61 PORT A' CHOBHAIR 232
OS1/2/36/61 RAOM CHREAG 232
OS1/2/36/62 BRUACH BUIDHE 232
OS1/2/36/62 CLACHAN CEANN ILE 232
OS1/2/36/62 EILEAN AN FHRAOICH 232
OS1/2/36/63 ARDIMERSAY COTTAGES 232
OS1/2/36/63 LOCH A' CHNOIC 232
OS1/2/36/63 RUDHA THORRNISH 232
OS1/2/36/64 RUDHA NAM BALLA 232
OS1/2/36/64 SAOTHAIR AN DAOI 232
OS1/2/36/64 TRAIGH LIATH 232
OS1/2/36/65 ALLT A' CHROCHAIRE 232
OS1/2/36/65 EILEAN LIATH 232
OS1/2/36/66 ARDILISTRY BAY 232
OS1/2/36/66 BUN AN T-SEAN ATHAIR 232
OS1/2/36/66 STAC BUIDHE 232
OS1/2/36/67 EILEAN NA BANARAICH 232
OS1/2/36/67 GLAC AN SGADAIN 232
OS1/2/36/67 RUDHA NAM MUIRTUINN 232
OS1/2/36/68 EILEAN MHIC MHAOLMHOIRE 232
OS1/2/36/68 PORT NAM BATA 232
OS1/2/36/68 SGEIR PORT NAM BATA 232
OS1/2/36/71 CNOC NA CLOICHE-MUILINN 232
OS1/2/36/71 CROISHNIN 232
OS1/2/36/71 SRUTHAN NA CRICHE 231; 232
OS1/2/36/72 BEINN BHREAC 232
OS1/2/36/72 CREAG AN FHITHICH 232
OS1/2/36/72 GLEANN CREAG AN FHITHICH 232
OS1/2/36/73 BORRAICHILL BEAG 232
OS1/2/36/73 BORRAICHILL MOR 232
OS1/2/36/74 BRAIGHUNISARY 232
OS1/2/36/74 KILBRIDE RIVER 232
OS1/2/36/74 TOBAR BUAILI A' PHUILL 232
OS1/2/36/75 CNOC BUAIL' A' PHUILL 232
OS1/2/36/75 LON BAN 232
OS1/2/36/77 BRAEBAN 232
OS1/2/36/77 CNOC AN EIREACHDAIS 232
OS1/2/36/77 GORTINFAD 232
OS1/2/36/78 GOIRTEAN NA BEINNE 232
OS1/2/36/78 SRUTHAN TORR DUBH 232
OS1/2/36/78 TORR DUBH 232
OS1/2/36/79 ABHUINN SMITHIL 232
OS1/2/36/79 SMITHIL 232
OS1/2/36/79 SRUTHAN GOIRTEAN NA BEINNE 232
OS1/2/36/80 ABHUINN DRUIM NAN STOC 232
OS1/2/36/80 DRUIM NAN STOC 232
OS1/2/36/80 LAG A' CHOIRE REAMHAIR 232
OS1/2/36/81 CNOC GLEANN BUIDHE 232
OS1/2/36/81 DRUIM CLAIGEANN MHICHEIL 232
OS1/2/36/81 GLEANN BUIDHE 232
OS1/2/36/82 CNOC CREAGASCAIL 232
OS1/2/36/82 KILBRIDE 232
OS1/2/36/83 CARN NIC RAONUILL 232
OS1/2/36/83 GOIRTEAN BUIDHE 232
OS1/2/36/83 TOBAR A' GHOIRTEAN BHUIDHE 232
OS1/2/36/84 BALLYNAUGHTON BEG 232
OS1/2/36/84 BALLYNAUGHTON MORE 232
OS1/2/36/84 CNOC AN ALTAIR 232
OS1/2/36/85 AN DUNAN (Site of) 232
OS1/2/36/85 CNOC NOR 232
OS1/2/36/85 MEALL CLAIGEANNAN AN DUNAIN 232
OS1/2/36/86 ABHUINN NAM BEITHEACHAN 232
OS1/2/36/86 CREAG A' CHAIT 232
OS1/2/36/86 LAMH CHOLLA 232
OS1/2/36/87 DRUIM ARD 232
OS1/2/36/87 STANDING STONE [Cill Bhride] 232
OS1/2/36/87 TON BHAN 232
OS1/2/36/88 CARN MOR 232
OS1/2/36/88 DRUIM BAILE NEACTAIN BEAG 232
OS1/2/36/88 GOIRTEAN AN ALTAIR 232
OS1/2/36/91 CLAIGEANN MHICHEIL 232
OS1/2/36/91 TOBAR NA DABHAICH 232
OS1/2/36/92 AIRNAMBEAST 232
OS1/2/36/92 ARINAMBEAST 232
OS1/2/36/92 DRUIM AI CHURRAIN 232
OS1/2/36/92 DRUIM DUBH 232
OS1/2/36/93 ARDBEG BURN 232
OS1/2/36/93 TORR A' MHUILINN 232
OS1/2/36/93 TUNDAL 232
OS1/2/36/94 CALLUMKILL 232
OS1/2/36/94 CNOC DRONNACH 232
OS1/2/36/94 SRUTHAN TORR A' MHUILINN 232
OS1/2/36/95 CNOC NAN TUNNAG 232
OS1/2/36/95 DUN DEARG (Site of) 232
OS1/2/36/95 MAOLBUIE 232
OS1/2/36/96 PORT NAM BATA 232
OS1/2/36/96 TIGHACHUIRN (School) 232
OS1/2/36/97 RUDHA BUIDHE 232
OS1/2/36/97 SGEIR DHUBH 232
OS1/2/36/97 SRUTHAN RUADH 232
OS1/2/36/98 CEANN AN T-SAILEAN 232
OS1/2/36/98 LOCH AN T-SAILEIN 232
OS1/2/36/101 DRUIM NA H-UAMHA 232
OS1/2/36/101 PORT NAN LUIGACHAN 232
OS1/2/36/101 SGEIR PORT NAN LUIGACHAN 232
OS1/2/36/102 FANG NA GAINMHICH 232
OS1/2/36/102 KILDALTON HOUSE 232
OS1/2/36/102 UAMH PORT NAN LUIGACHAN 232
OS1/2/36/103 AN DUN 232
OS1/2/36/103 CARN ALBAINN 232
OS1/2/36/104 CNOC CUL TORR NA CARRAIGE 232
OS1/2/36/104 GARBH-SGEIR BHEAG 232
OS1/2/36/104 TORR NA CARRAIGE 232
OS1/2/36/105 GARBH-SGEIR MHOR 232
OS1/2/36/105 PORT CEANN A' GHARAIDH 232
OS1/2/36/105 PORT CUL CEANN A' GHARAIDH 232
OS1/2/36/106 CREAGAN CUL 232
OS1/2/36/106 PORT NA GAINMHICH 232
OS1/2/36/106 SGEIR PORT NA GAINMHICH 232
OS1/2/36/107 GLAC MHOR 232
OS1/2/36/109 AN SLOC 232
OS1/2/36/109 CNOC A' CHAISTEIL 232
OS1/2/36/109 FANG A' CHAISTEIL 232
OS1/2/36/110 ARD IMERSAY 232
OS1/2/36/110 CNOC AN TAIRBH 232
OS1/2/36/110 CREAGAN RUADH 232
OS1/2/36/111 CARRAIG AN T-SLUIC 232
OS1/2/36/111 PORT NA FAOCHAIGE 232
OS1/2/36/111 SGEIREAN NAM PLOC 232
OS1/2/36/112 PORT NA CUILC 232
OS1/2/36/112 RUDHA NA GAINMHICH 232
OS1/2/36/112 SGEIR PORT NA CUILC 232
OS1/2/36/114 BURIAL GROUND [KiIbride] 232
OS1/2/36/115 CNOC A' CHADULDAIDH 232
OS1/2/36/115 GORTINDHU 232
OS1/2/36/115 TIGHCARGAMAN 232
OS1/2/36/116 CILL TOBAR LASRACH 232
OS1/2/36/116 CROIS TIGH CHARGAMAIN 232
OS1/2/36/116 TON NAN CREAGAN 232
OS1/2/36/117 CNOC DUBH 232
OS1/2/36/117 DRUIM GLAC AN ROMHANAIDH 232
OS1/2/36/117 TIGHANDROM 232
OS1/2/36/118 MOIN' A' CHARRAIN 232
OS1/2/36/118 TOR RAN DARAICH 232
OS1/2/36/118 TORRADAL 232
OS1/2/36/119 CNOC CART SEILICH 232
OS1/2/36/119 DRUIM GLAC AN LIBHIR 232
OS1/2/36/119 MEALL NAN CAORACH 232
OS1/2/36/120 CNOC NA CILLE 232
OS1/2/36/120 SGEIR NAN RON 232
OS1/2/36/120 SRUTHAN NA CILLE 232
OS1/2/36/121 COMMERCIAL HOTEL [Port Ellen] 232
OS1/2/36/121 RUDHA GLAS 232
OS1/2/36/121 SCHOOL [Port Ellen] 232
OS1/2/36/122 CHARLOTTE STREET [Port EIIen] 232
OS1/2/36/122 STEAMER TAVERN [Port Ellen] 232
OS1/2/36/122 WHITE HART INN [Port Ellen] 232
OS1/2/36/123 CITY OF GLASGOW BANK [Port EIIen] 232
OS1/2/36/123 PORTELLEN DISTILLERY 232
OS1/2/36/123 ROSALIND COTTAGE 232
OS1/2/36/124 FREE CHURCH [Port Ellen] 232
OS1/2/36/124 PORT ELLEN 232
OS1/2/36/125 CHAPEL (In Ruins) [CiII Tobar Lasrach] 232
OS1/2/36/125 MANSE [Free Church, Port Ellen] 232
OS1/2/36/127 BEARN DHUBHAIG 232
OS1/2/36/127 CNOC NA FAIRE 232
OS1/2/36/127 CNOC NOR BHAILE NEILL 232
OS1/2/36/128 CREAG FHADA 232
OS1/2/36/128 DRUIM MHIC CUIMLIN 232
OS1/2/36/128 FREDERICK CRESCENT [Port Ellen] 232
OS1/2/36/129 LOCH LEODAMAIS 232
OS1/2/36/129 POST OFFICE [Port Ellen] 232
OS1/2/36/129 STANDING STONE [Cnoc Mor Bhaile Neill] 232
OS1/2/36/130 NA MIN-ALTAN 232
OS1/2/36/130 SLOC A' CHLIABHAIN 232
OS1/2/36/130 SLOC A' MHADAIDH 232
OS1/2/36/131 MEALL NA COILLE BEITHE 232
OS1/2/36/131 POLL CREADHA 232
OS1/2/36/131 SRON DUBH 232
OS1/2/36/132 POLL BAN 232
OS1/2/36/132 SGEIREAN DUBH A' PHUILL BHAIN 232
OS1/2/36/132 STAC BUIDHE 232
OS1/2/36/133 PORT AN T-SEILISDEIR 232
OS1/2/36/133 PORT NA FAOLINN BIGE 232
OS1/2/36/133 RUDHA NA LAOILINN BIGE 232
OS1/2/36/134 AM FASACH 232
OS1/2/36/134 MEALL LAG AN DUNAIN 232
OS1/2/36/134 MEALL NA FAIRCEAN 232
OS1/2/36/135 FARKIN COTTAGE 232
OS1/2/36/135 TOBAR NIC AN T-SAGAIRT 232
OS1/2/36/135 TORR MATH LAORUINN 232
OS1/2/36/136 BURIAL GROUND [Torr Mhic Laoruinn] 232
OS1/2/36/136 DRUIM MHIC NEILL 232
OS1/2/36/139 CNOC BARR AN SGALAIN 232
OS1/2/36/139 TOBAR AN T-SAGAIRT 232
OS1/2/36/140 CREAGAN NATHRACH 232
OS1/2/36/140 DRUIM NAM MADAGAN 232
OS1/2/36/141 ACHNANCARRANAN 232
OS1/2/36/141 CNOC ACHADH NAN CARRAIGHEAN 232
OS1/2/36/141 CNOC AN RUAMHAIR 232
OS1/2/36/141 CREAGAN EARRAICH 232
OS1/2/36/142 CNOC CUL DA DHRILLE 232
OS1/2/36/142 DRUIM AN TORRAIN 232
OS1/2/36/143 CHAPEL (In Ruins) [CiII Bhride] 232
OS1/2/36/143 CILL BHRIDE 232
OS1/2/36/143 STANDING STONES [Achnancarranan] 232
OS1/2/36/144 STANDING STONE [Lagavulin] 232
OS1/2/36/144 STANDING STONE [Lagavulin] 232
OS1/2/36/145 DRUIM MOR 232
OS1/2/36/145 DRUIM THUNNSUINN 232
OS1/2/36/145 MOINE LEIM 232
OS1/2/36/146 LAGAVULIN 232
OS1/2/36/146 LAGAVULIN DISTILLERY 232
OS1/2/36/147 BEALACH NAM FEADAN 232
OS1/2/36/147 CHURCH [LagavuIin] 232
OS1/2/36/147 MANSE [parish, Lagavulin] 232
OS1/2/36/148 CNOC A' PHOLLAIDH 232
OS1/2/36/148 CNOC BEALACH NAM FEADAN 232
OS1/2/36/148 CREAG NA FAICHE 023
OS1/2/36/149 CILL MAIRE 232
OS1/2/36/149 CNOC NA SULA 232
OS1/2/36/149 SRATH TEAMHAIR 232
OS1/2/36/150 BEALACH NAM MARBH 232
OS1/2/36/150 DRUIM AI MHIADAIR 232
OS1/2/36/150 NA BEITHEACHAN 232
OS1/2/36/151 LAGAVULIN BAY 232
OS1/2/36/151 PORT AN T-SRUTHAIN 232
OS1/2/36/151 PORTINTRUAN 232
OS1/2/36/152 NA H-UIGEAN 232
OS1/2/36/152 RUDHA BUIDHE 232
OS1/2/36/152 RUDHA MOR 232
OS1/2/36/153 DRUIM NAN UIGEAN 232
OS1/2/36/153 LAPHROAIG 232
OS1/2/36/153 LAPHROAIG DISTILLERY 232
OS1/2/36/154 DRUIM NA H-UAMHA 232
OS1/2/36/154 LOCH LAPHROAIG 232
OS1/2/36/154 TORR AN ARBHAIR 232
OS1/2/36/155 ARDENISTLE 232
OS1/2/36/155 CILL LEUCHAIG 232
OS1/2/36/155 CNOC LUCHAIG 232
OS1/2/36/156 MULLACH MOR 232
OS1/2/36/156 PORT AN T-SABHAIL MaINE 232
OS1/2/36/156 SRON GHARBH 232
OS1/2/36/157 CARN NAM BINNEAG 232
OS1/2/36/157 LIB NA H-AIGHE 232
OS1/2/36/157 PORT NA SROINE GAIRBHE 232
OS1/2/36/158 CARN MOR 232
OS1/2/36/158 PORT A' BHRIUTHAIS 232
OS1/2/36/159 DRUIM NAN SREATH 232
OS1/2/36/159 MEALL SHURNAIG 232
OS1/2/36/159 PORT NA H-EALA 232
OS1/2/36/160 AN SGONNAG 232
OS1/2/36/160 BARR AN T-SEANN DUINE 232
OS1/2/36/160 GILLE NA FEAD 232
OS1/2/36/161 SGEIR LIATH 232
OS1/2/36/161 SGEIR MHARCAICHE 232
OS1/2/36/161 SURNAIG 232
OS1/2/36/162 SURNAIG RIVER 232
OS1/2/36/165 ARD NAN CRANN 232
OS1/2/36/165 PORT NA CLOICHE 232
OS1/2/36/165 UAMH THOLLTA 232
OS1/2/36/166 DRUIM NA CAINBE 232
OS1/2/36/166 DRUIM NA SOR 232
OS1/2/36/167 MEALL ARD 232
OS1/2/36/167 MEALL PORT NA CARRAGH 232
OS1/2/36/167 PORT NA CARRAGH 232
OS1/2/36/168 PORT A' CHROMAIN MHOR 232
OS1/2/36/168 SLOC AN TIGHE MHOIR 232
OS1/2/36/168 UAMH NA MAOL 232
OS1/2/36/169 ARDBEG 232
OS1/2/36/169 SGEIR DHUBH 232
OS1/2/36/171 EILEAN IMERSAY 232
OS1/2/36/171 LEAB' AN EICH BHAIN 232
OS1/2/36/171 SGEIR GHILEABAIRT MHOIR 232
OS1/2/36/171 SGEIREAN RUADHA 232
OS1/2/36/172 EILEAN MHIC URUICKEIN 232
OS1/2/36/172 ISEANACH MOR 232
OS1/2/36/172 SGEIREAN BIORACH 232
OS1/2/36/173 DUN NAOMHAIG 232
OS1/2/36/173 PORT A' CHROMAIN BHIG 232
OS1/2/36/173 PORT AN DUIN 232
OS1/2/36/174 GOILL MHOR 232
OS1/2/36/174 ISEANACH BEAG 232
OS1/2/36/174 SGEIR A' MHUILLIR 232
OS1/2/36/175 CARMICHAEL'S ROCKS 232
OS1/2/36/175 GOILL BEAG 232
OS1/2/36/175 SGEIR NA MAODAIL 232
OS1/2/36/176 CAM SGEIR 232
OS1/2/36/176 SGEIR CHAIRTE 232
OS1/2/36/176 SGEIR NAN RADAN 232
OS1/2/36/179 CORR SGEIR 232
OS1/2/36/179 SGEIR A' CHLACHAIN 232
OS1/2/36/179 SGEIR SGLEATA 232
OS1/2/36/180 BAGH NA LUING 232
OS1/2/36/180 CLEIT BUIDHE 232
OS1/2/36/180 EILEAN AN T-SLUIC 232
OS1/2/36/181 CAOLAS EILEAN IMERSAY 232
OS1/2/36/181 LEAC EIDHNE 232
OS1/2/36/182 STONE CROSS [Cnoc a' Chuirn] 233
OS1/2/36/183 ARDMORE 233
OS1/2/36/183 BURIAL GROUND [chapeI, Cnoc a' Chuirn] 233
OS1/2/36/183 CHAPEL (In Ruins) [Cnoc a' Chuirn] 233
OS1/2/36/183 CNOC AI CHUIRN 233
OS1/2/36/184 POLL AN T-SIUCAIR 233
OS1/2/36/184 PORT MAR 233
OS1/2/36/184 PORT NA CILLE 233
OS1/2/36/185 CAOLAS LEUM A' CHAIT 233
OS1/2/36/185 EILEAN GILL' A' GHAMHNA 233
OS1/2/36/185 LEABAIDH AN DUINE BHOCHD 233
OS1/2/36/187 AN DUN 233
OS1/2/36/187 PORT AN TORRA GHAIRBH 233
OS1/2/36/187 TORR GARBH 233
OS1/2/36/188 ARDMORE POINT 233
OS1/2/36/188 STAC BUIDHE 233
OS1/2/36/188 TORR A' MHILLINN 233
OS1/2/36/189 EILEAN AN DROIGHINN 233
OS1/2/36/189 PORT GAINEAMHAICH 233
OS1/2/36/189 SGEIR NAN CAORACH 233
OS1/2/36/190 CEANN AN T-SAILEIN 233
OS1/2/36/190 CNOC LIATH 233
OS1/2/36/190 DRUIM LEE-GAIN 233
OS1/2/36/191 EILEAN CRAOBHACH 233
OS1/2/36/191 LORD ELCHO'S ROCK 233
OS1/2/36/191 SGEIR MHIC DHUGHAILL 233
OS1/2/36/192 SGEIR A' GHAIDHIL 233
OS1/2/36/192 SGEIR DUBH A' CHAOIL 233
OS1/2/36/192 SGEIR NAM BAN 233
OS1/2/36/193 CAOLAS PORT NA LICE 233
OS1/2/36/193 PORT NA LICE 233
OS1/2/36/195 EILEAN A' CHUIRN 233
OS1/2/36/195 OUTRAM 233
OS1/2/36/195 POLL A' CHREOIG 233
OS1/2/36/196 CAOLAS EILEAN NAN GAMHNA 233
OS1/2/36/196 EILEAN BHRIDE 233
OS1/2/36/196 EILEAN NAN GAMHNA 233
OS1/2/36/197 ACAIRSEID CHOLLA 233
OS1/2/36/201 CEANN NAN SGEIREIN 233
OS1/2/36/201 SGEIREAN DEARGA 233
OS1/2/36/203 CEANN NAN SGEIREIN 233
OS1/2/36/203 SGEIR FHADA 233
OS1/2/36/203 SGEIR LIATH 233
OS1/2/36/204 BEALACH WABINA 233
OS1/2/36/204 SGEIR NAN CRUBAN 233
OS1/2/36/204 SGEIR PHLOCACH 233
OS1/2/36/205 CASTLE (Site of) [Port Gart SgaIIaidh] 239
OS1/2/36/205 PORT GART SGALLAIDH 239
OS1/2/36/205 RUDH' A' CHUINNLEIN 239
OS1/2/36/206 EILEAN NAN CAORACH 239
OS1/2/36/206 GLEANN NA H-AIRDE 239
OS1/2/36/206 THE ARD 239
OS1/2/36/207 CARRAIG CHORRACH 239
OS1/2/36/207 EILEAN OIGHRIG 239
OS1/2/36/207 POLL NA H-EALLA 239
OS1/2/36/208 EILEAN DROIGHINN 239
OS1/2/36/208 LON EILEAN DROIGHINN 239
OS1/2/36/209 CAOLAS EILEAN NAN CAORACH 239
OS1/2/36/209 SGEIR THRAGHAIDH 239
OS1/2/36/209 TORR A' GHAMHNA CHEN-FHIONN 239
OS1/2/36/211 CROGAN DHONNCHAIDH 239
OS1/2/36/211 PORT A' CHLEITE 239
OS1/2/36/211 RUDH' A' CHUIRN 239
OS1/2/36/212 SGEIR MHOIREIG 239
OS1/2/36/212 SGEIR THRAGHAIDH 239
OS1/2/36/212 SGEIREAN DUBHA 239
OS1/2/36/213 FIONN PHORT 239
OS1/2/36/213 PORT A' CHUIRN 239
OS1/2/36/213 SGEIREAN DEARGA 239
OS1/2/36/214 AN LAIMHRIG 239
OS1/2/36/214 CAOLAS AN EILEIN 239
OS1/2/36/214 SGEIREAN FIACLACH 239
OS1/2/36/215 CEANN GARBH 239
OS1/2/36/215 PORT NAN CLACHAN CRUINNE 239
OS1/2/36/215 SGEIR AN IME 239
OS1/2/36/216 CEANN CAOL 239
OS1/2/36/216 EILEAN NA NIGHINN 239
OS1/2/36/216 SLOC DUBH 239
OS1/2/36/217 CAOLAS NA H-AIBHNE 239
OS1/2/36/217 SGEIREAN POLL A' CHACA 239
OS1/2/36/217 TOBAR MOIREIG 239
OS1/2/36/218 AN COINNLEIR 239
OS1/2/36/218 BAGH NA H-EAGLAISE 239
OS1/2/36/218 BREIN PHORT 239
OS1/2/36/218 STAC FIR I 239
OS1/2/36/219 PORT AN T-SRUTHAIN 239
OS1/2/36/219 PORT BAN 239
OS1/2/36/219 SGEIREAN AN LOIN 239
OS1/2/36/220 CNOCAN MOLACH 239
OS1/2/36/220 EILEAN AN LOIN 239
OS1/2/36/220 UAMH NAM FEAR 239
OS1/2/36/221 AN LON 239
OS1/2/36/221 PORT A' BHUIDEIL 239
OS1/2/36/221 TEXA 239
OS1/2/36/222 BURIAL GROUND [Texa] 239
OS1/2/36/222 CHAPEL (In Ruins) [Texa] 239
OS1/2/36/222 SGEIR A' CHOIRE 239
OS1/2/36/225 IOMALLACH 239
OS1/2/36/227 AN SGONNAG 239
OS1/2/36/227 CAM SGEIR 239
OS1/2/36/227 TARR SGEIR 239