OS1/2/27/76

Continued entries/extra info

[Page] 76

Names -- Sheet -- Plan -- Page
Cruach Tharsuinn -- 191 -- 16 -- 42
Cnoc na Sean-leacainn -- 191 -- 16 -- 42
Cnoc a' Bharaille -- 191 -- 16 -- 43
Cruach Gar'dhoire -- 191 -- 16 -- 43
Creag Chat-fiadhach -- 191 -- 16 -- 44
Cnoc Doire nan Each -- 191 -- 16 -- 44
Cnoc Tigh an t-Sluic -- 191 -- 16 -- 44
Cnoc an t-Sagairt -- 191 -- 16 -- 45
Creag Mhòr -- 192 -- 1 -- 48
Creagan Eirionnaich -- 192 -- 1 -- 49
Cnoc nan Cabar -- 192 -- 5 -- 51
Cnoc Dubh -- 192 -- 5 -- 52
Creag Liath -- 192 -- 5 -- 52
Cnocan Duin'uasail -- 192 -- 9 -- 60
Creagan Soilleir -- 192 -- 9 -- 60
Carraig nan Ròn -- 192 -- 9 -- 61
Carraig an Staic -- 192 -- 9 -- 62
Cnoc nan Cat-fiadhaich -- 192 -- 9 -- 62
Cnoc a' Bhuic -- 192 -- 13 -- 65
Cnoc Mòr -- 192 -- 13 -- 68
Cnocan Ruadh -- 192 -- 13 -- 69
Cnocan Sgairbh -- 192 -- 13 -- 69
Cnoc nan Dearc -- 192 -- 13 -- 70
Cove -- 192 -- 13 -- 72
Cnoc a' Chrocadaire -- 192 -- 13 -- 72
Dhaill -- 160 -- 11 -- 3
Duncuan Island -- 170 -- 8 -- 24
Doire Fhluich -- 191 -- 16 -- 43
Dubhchladach -- 191 -- 16 -- 46
Dùnan Garbh -- 192 -- 1 -- 47
Druim na Fola -- 192 -- 9 -- 57
Dùnan Cruinn -- 192 -- 9 -- 58
Druim Riablach -- 192 -- 9 -- 61
Dubh-chaol Linne -- 192 -- 13 -- 66
Episcopal School -- 170 -- 8 -- 21
Erins -- 181 -- 13 -- 40
Eas Mòr -- 192 -- 1 -- 47
Eilean an Dùnain -- 192 -- 1 -- 47
Eas Achadh na Sroine -- 192 -- 9 -- 57
Eilean a' Chòca -- 192 -- 13 -- 70
East Loch Tarbert -- 192 -- 13 -- 71
F. C. [Free Church] School -- 170 -- 8 -- 21
Fascadale -- 170 -- 12 -- 25
Free Church Manse -- 192 -- 13 -- 71
Glenburn Cottage -- 170 -- 4 -- 16
Glendarrach -- 170 -- 4 -- 18
Glengilp Distillery -- 170 -- 4 -- 18
Glengilp Burn -- 170 -- 4 -- 19
Gracefield -- 170 -- 8 -- 24
Gleann nan Cabar -- 180 -- 4 -- 36
Glen Ralloch -- 191 -- 16 -- 41
Glenralloch -- 191 -- 16 -- 41
Glac an Fheadain -- 191 -- 16 -- 43
Gob na Luibe Duibhe -- 192 -- 1 -- 48
Garadh Liath -- 192 -- 13 -- 65
Garbh Mhaol -- 192 -- 13 -- 67
Glenakill -- 192 -- 13 -- 70
Hazelburn Cottage -- 170 -- 4 -- 15
Harbour -- 170 -- 8 -- 22
Hospital -- 192 -- 13 -- 67
Inverneil House -- 170 -- 16 -- 31
Inverneil Island -- 170 -- 16 -- 33
Inverneil -- 180 -- 4 -- 35
Kindrochit -- 160 -- 16 -- 13
Kilduskland -- 170 -- 4 -- 17
Loch Gilp -- 170 -- 4 -- 16
Lighthouse -- 170 -- 8 -- 29
Leàn Fear na Feusaige -- 170 -- 16 -- 30
Lochend -- 191 -- 16 -- 46

  Transcribers who have contributed to this page.

Trondragirl- Moderator, hillhere

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.