OS1/2/20/16

Continued entries/extra info

[Page] 16

INDEX

Name -- Sheet -- Plan -- Page
A' Chruaidhlinn -- 133 -- 8 -- 6
Allt na Chruaidhlinn -- 133 --8 -- 6
Ardgenavan -- 134 -- 1 -- 7
Ardkinglas House -- 134 -- 1 -- 11
Allt Barthaic Bhain -- 134 -- 5 -- 13
Allt Camas a' Bhata -- 134 -- 5 -- 13
Alltan Fichead Sgilline --134 --5 -- 14
Bad Darrach -- 134 -- 1 -- 11
Bathach-ban Cottage -- 134 -- 5 -- 13
Castle (Ruins of) -- 133 -- 8 -- 3
Camas a' Bhata -- 134 -- 1 -- 9
Cairndow -- 134 -- 1 -- 10
Church -- 134 -- 1 -- 10
Croit-a-chommaidh -- 134 -- 5 -- 14
Càrn a'Mhuiliun -- 134 -- 5 -- 14
Drishaig -- 133 -- 4 -- 1
Dundarave -- 133 -- 8 -- 3
Dundarave Point -- 133 -- 8 -- 3
Feadan Blath -- 133 -- 8 -- 5
Inn -- 134 -- 1 -- 10
Leac Bhuidhe -- 133 -- 8 -- 6
Post Office -- 134 -- 1 -- 10
Rudha No -- 133 -- 8 -- 5
Ruidha Barthaich Bhain -- 133 -- 4 -- 6
Rudha Mòr -- 134 -- 1 -- 9
Rudha Beag -- 134 -- 1 -- 9
Strone -- 134 -- 1 -- 9
School -- 134 -- 1 -- 10
Tom Dubh -- 133 -- 8 -- 5

  Transcribers who have contributed to this page.

Trondragirl- Moderator, Michael Duignan

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.