OS1/2/5/158

Continued entries/extra info

[Page] 158

Index

Names -- Sheet -- Plan -- Page

Eilean an-t-Samhlaidh -- 234 -- 8 -- 87
Eilean an Fhàraidh -- 234 -- 8 -- 87
Eilean na Croise -- 234 -- 8 -- 89
Eun Eilein -- 234 -- 8 -- 89
Eilean nan Uan -- 234 -- 8 -- 90
Eilean Port a' Chaolais -- 234 -- 8 -- 100
Eilean Lagan a' Phuirt -- 234 -- 12 -- 101
Eilean a' Bhran-phuirt -- 234 -- 12 -- 104
Eilean Leim -- 234 -- 12 -- 109
Eilean nah-Uilinn -- 234 -- 12 -- 114
Eag na Bèiste -- 234 -- 16 -- 123
Eilean nah-Acrach -- 234 -- 16 -- 124
Eilean a' Chùil -- 235 -- 1 -- 137
Eilean Bracach -- 235 -- 5 -- 143
Eilean Liath -- 235 -- 5 -- 146
Fort (Dun Chibhich) -- 222 -- 16 -- 10
Fort (Dunan ant-Seasgain) -- 222 -- 16 -- 11
Fort (Dùn an Trinnse) -- 222 -- 16 -- 23
Fort -- 234 -- 8 -- 95
Fort -- 234 -- 8 -- 98
Fort -- 234 -- 12 -- 110
Fang Beag -- 234 -- 16 -- 123
Fort -- 235 -- 1 -- 131
Fang Mhòr -- 235 -- 5 -- 141
Fort -- 235 -- 5 -- 144
Grave -- 222 -- 16 -- 9
Garbh Leac -- 222 -- 16 -- 18
Garbh Phort -- 222 -- 16 -- 24
Gigha and Cara -- -- 1
Grob Bagh -- 234 -- 12 -- 104
Gigalum Island -- 234 -- 12 -- 114
Gamhna Gigha -- 223 -- 2 -- 27
Guala Sìthe -- 234 -- 4 -- 77
Glen -- 234 -- 4 -- 79
Garadh a' Mhadaidh-dhuinn -- 234 -- 8 -- 98
Garadh Mòr -- 234 -- 12 -- 111
Garbh Phort -- 235 -- 1 -- 129
Gallochoille Port -- 235 -- 5 -- 143
Gallochoille Cottage -- 235 -- 5 -- 143
Highfield -- 223 -- 13 -- 55
Kinerach -- 223 -- 5 -- 40
Leach Liath -- 222 -- 16 -- 14
Leac Bhuidhe -- 222 -- 16 -- 22
Leac Chroitean -- 234 -- 4 -- 73
Leathad Riabhach -- 234 -- 4 -- 77
Lag nan Feusgan -- 234 -- 4 -- 77
Leim -- 234 -- 12 -- 101
Leum Beag -- 234 -- 12 -- 106
Laimhrig nan Each -- 234 -- 16 -- 122
Meall Aird-Ailidh -- 222 -- 16 -- 15
Meall a' Ghlamaidh -- 234 -- 4 -- 64
Mullach Mòr -- 234 -- 4 -- 69
Moine Shomhairle -- 234 -- 4 -- 70
Moine a Ghuail -- 234 -- 4 -- 75
Meall an t-Samhlaidh -- 234 -- 8 -- 86
Moinean Sitheil -- 234 -- 8 -- 98
Manse -- 235 -- 1 -- 134
Moine Liath -- 235 -- 5 -- 141
Maol a' Mhòr-rain -- 240 -- 4 -- 151
Mull of Cara -- 240 -- 4 -- 151
North Channel -- -- -- 19
Na Dubh-sgeireagan -- 223 -- 1 -- 25
Na Crogachan -- 223 -- 5 -- 34
North Ardminish -- 234 -- 4 -- 72
Newhouse -- 234 -- 8 -- 99
New Quay -- 234 -- 8 -- 100
North Druimachro -- 235 -- 5 -- 140
Port Ban -- 222 -- 12 -- 5
Port Ban nam Marbh -- 222 -- 12 -- 5
Paircean Thomsoin -- 222 -- 16 -- 14
Port an Duin -- 222 -- 16 -- 22
Portan Duine Mhairbh -- 222 -- 16 -- 24
Portan Chlach Mìne -- 223 -- 5 -- 29
Port Cùil -- 223 -- 5 -- 31
Port Righ -- 223 -- 5 -- 33
Port Mòr -- 223 -- 5 -- 34
Port a' Chromain -- 223 -- 5 -- 37
Port na Luideig -- 223 -- 5 -- 41
Port Càirn Bhàin -- 223 -- 5 -- 42
Port na Cleirie -- 223 -- 9 -- 43
Port a Mhuir-lain -- 223 -- 9 -- 44
Portan Garaidh Dhuibh -- 223 -- 9 -- 47
Port nan Corran -- 223 -- 9 -- 50
Port Mor -- 223 -- 9 -- 57
Port an Duine Mhairbh -- 234 -- 4 -- 63
Port Allaidh -- 234 -- 4 -- 63

  Transcribers who have contributed to this page.

Alison James- Moderator, hillhere

  Location information for this page.

  There are no linked mapsheets.