Burgh register volume 01

Aberdeen Burgh Council Register, 1398-1407 (Aberdeen City and Aberdeenshire Archives)

Seq. Page title
1 Register, page 1
2 [Page 2]
3 [Page 3]
4 [Page 4]
5 [Page 5]
6 [Page 6]
7 [Page 7]
8 [Page 8]
9 [Page 9]
10 [Page 10]
11 [Page 11]
12 [Page 12]
13 [Page 13]
14 [Page 14]
15 [Page 15]
16 [Page 16]
17 [Page 17]
18 [Page 18]
19 [Page 19]
20 [Page 20]
21 [Page 21]
22 [Page 22]
23 [Page 23]
24 [Page 24]
25 Register, page 25
26 [Page 26]
27 [Page 27]
28 [Page 28]
29 [Page 29]
30 [Page 30]
31 [Page 31]
32 [Page 32]
33 [Page 33]
34 [Page 34]
35 [Page 35]
36 [Page 36]
37 [Page 37]
38 [Page 38]
39 [Page 39]
40 [Page 40]
41 [Page 41]
42 [Page 42]
43 [Page 43]
44 [Page 44]
45 [Page 45]
46 [Page 46]
47 [Page 47]
48 [Page 48]
49 [Page 49]
50 Register, page 50
51 [Page 51]
52 [Page 52]
53 [Page 53]
54 [Page 54]
55 [Page 55]
56 [Page 56]
57 [Page 57]
58 [Page 58]
59 [Page 59]
60 [Page 60]
61 [Page 61]
62 [Page 62]
63 [Page 63]
64 [Page 64]
65 [Page 65]
66 [Page 66]
67 [Page 67]
68 [Page 68]
69 [Page 69]
70 [Page 70]
71 [Page 71]
72 [Page 72]
73 [Page 73]
74 [Page 74]
75 Register, page 75
76 [Page 76]
77 [Page 77]
78 [Page 78]
79 [Page 79]
80 [Page 80]
81 [Page 81]
82 [Page 82]
83 [Page 83]
84 [Page 84]
85 [Page 85]
86 [Page 86]
87 [Page 87]
88 [Page 88]
89 [Page 89]
90 [Page 90]
91 [Page 91]
92 [Page 92]
93 [Page 93]
94 [Page 94]
95 [Page 95]
96 [Page 96]
97 [Page 97]
98 [Page 98]
99 [Page 99]
100 Register, page 100
101 [Page 101]
102 [Page 102]
103 [Page 103]
104 [Page 104]
105 [Page 105]
106 [Page 106]
107 [Page 107]
108 [Page 108]
109 [Page 109]
110 [Page 110]
111 [Page 111]
112 [Page 112]
113 [Page 113]
114 [Page 114]
115 [Page 115]
116 [Page 116]
117 [Page 117]
118 [Page 118]
119 [Page 119]
120 [Page 120]
121 [Page 121]
122 [Page 122]
123 [Page 123]
124 [Page 124]
125 Register, page 125
126 [Page 126]
127 [Page 127]
128 [Page 128]
129 [Page 129]
130 [Page 130]
131 [Page 131]
132 [Page 132]
133 [Page 133]
134 [Page 134]
135 [Page 135]
136 [Page 136]
137 [Page 137]
138 [Page 138]
139 [Page 139]
140 [Page 140]
141 [Page 141]
142 [Page 142]
143 [Page 143]
144 [Page 144]
145 [Page 145]
146 [Page 146]
147 [Page 147]
148 [Page 148]
149 [Page 149]
150 Register, page 150
151 [Page 151]
152 [Page 152]
153 [Page 153]
154 [Page 154]
155 [Page 155]
156 [Page 156]
157 [Page 157]
158 [Page 158]
159 [Page 159]
160 [Page 160]
161 [Page 161]
162 [Page 162]
163 [Page 163]
164 [Page 164]
Seq. Page title
165 [Page 165]
166 [Page 166]
167 [Page 167]
168 [Page 168]
169 [Page 169]
170 [Page 170]
171 [Page 171]
172 [Page 172]
173 [Page 173]
174 [Page 174]
175 Register, page 175
176 [Page 176]
177 [Page 177]
178 [Page 178]
179 [Page 179]
180 [Page 180]
181 [Page 181]
182 [Page 182]
183 [Page 183]
184 [Page 184]
185 [Page 185]
186 [Page 186]
187 [Page 187]
188 [Page 188]
189 [Page 189]
190 [Page 190]
191 [Page 191]
192 [Page 192]
193 [Page 193]
194 [Page 194]
195 [Page 195]
196 [Page 196]
197 [Page 197]
198 [Page 198]
199 [Page 199]
200 Register, page 200
201 [Page 201]
202 [Page 202]
203 [Page 203]
204 [Page 204]
205 [Page 205]
206 [Page 206]
207 [Page 207]
208 [Page 208]
209 [Page 209]
210 [Page 210]
211 [Page 211]
212 [Page 212]
213 [Page 213]
214 [Page 214]
215 [Page 215]
216 [Page 216]
217 [Page 217]
218 [Page 218]
219 [Page 219]
220 [Page 220]
221 [Page 221]
222 [Page 222]
223 [Page 223]
224 [Page 224]
225 Register, page 225
226 [Page 226]
227 [Page 227]
228 [Page 228]
229 [Page 229]
230 [Page 230]
231 [Page 231]
232 [Page 232]
233 [Page 233]
234 [Page 234]
235 [Page 235]
236 [Page 236]
237 [Page 237]
238 [Page 238]
239 [Page 239]
240 [Page 240]
241 [Page 241]
242 [Page 242]
243 [Page 243]
244 [Page 244]
245 [Page 245]
246 [Page 246]
247 [Page 247]
248 [Page 248]
249 [Page 249]
250 Register, page 250
251 [Page 251]
252 [Page 252]
253 [Page 253]
254 [Page 254]
255 [Page 255]
256 [Page 256]
257 [Page 257]
258 [Page 258]
259 [Page 259]
260 [Page 260]
261 [Page 261]
262 [Page 262]
263 [Page 263]
264 [Page 264]
265 [Page 265]
266 [Page 266]
267 [Page 267]
268 [Page 268]
269 [Page 269]
270 [Page 270]
271 [Page 271]
272 [Page 272]
273 [Page 273]
274 [Page 274]
275 Register, page 275
276 [Page 276]
277 [Page 277]
278 [Page 278]
279 [Page 279]
280 [Page 280]
281 [Page 281]
282 [Page 282]
283 [Page 283]
284 [Page 284]
285 [Page 285]
286 [Page 286]
287 [Page 287]
288 [Page 288]
289 [Page 289]
290 [Page 290]
291 [Page 291]
292 [Page 292]
293 [Page 293]
294 [Page 294]
295 [Page 295]
296 [Page 296]
297 [Page 297]
298 [Page 298]
299 [Page 299]
300 Register, page 300
301 [Page 301]
302 [Page 302]
303 [Page 303]
304 [Page 304]
305 [Page 305]
306 [Page 306]
307 [Page 307]
308 [Page 308]
309 [Page 309]
310 [Page 310]
311 [Page 311]
312 [Page 312]
313 [Page 313]
314 [Page 314]
315 [Page 315]
316 [Page 316]
317 [Page 317]
318 [Page 318]
319 [Page 319]
320 [Page 320]
321 [Page 321]
322 [Page 322]
323 [Page 323]
324 [Page 324]
325 Register, page 325
326 [Page 326]
327 [Page 327]
328 [Page 328]