Ross and Cromarty (insular), volume 94

Page List of names as written Various modes of spelling Authorities for spelling Situation Description remarks
OS1/27/94/7 LOCH LUIRBOIST 033
OS1/27/94/7 LUIRBOST MANSE 033
OS1/27/94/9 TOB CNOC NAN LAOGH 033
OS1/27/94/9 TOB MHIABHAIG 033
OS1/27/94/10 MIABHAG 033
OS1/27/94/11 LOCH COILLE SHUARDAIL 033
OS1/27/94/12 TOB SHUARDAIL 033
OS1/27/94/13 ACHADH SHUARDAIL 033
OS1/27/94/13 ALLT MHIABHAIG 033
OS1/27/94/13 ALLT MHIABHAIG 033
OS1/27/94/14 AMHUINN MHIABHAIG 033
OS1/27/94/14 AMHUINN MHIABHAIG 033
OS1/27/94/15 LOCH CNOC BHERULL 033
OS1/27/94/16 MOL BEINN A CHLADAICH MHOIR 033
OS1/27/94/17 MOINTEACH A BHODAICH 033
OS1/27/94/17 SGEIREAN BEAGA 033
OS1/27/94/18 LUIRBOST MANSE (Ruins) 033
OS1/27/94/19 LOCH NAM BREAC 033
OS1/27/94/20 LOCH NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/21 ALLT NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/21 ALLT NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/21 LOCH CHEOIS 033
OS1/27/94/23 KEOS MANSE 033
OS1/27/94/26 MAOILE BHREAC 033
OS1/27/94/26 SRON NA MAOILE 033
OS1/27/94/27 KEOS CHURCH 033
OS1/27/94/28 AIRD FHALASGAIR 033
OS1/27/94/28 PORT EILEIN THABHAIGH 033
OS1/27/94/29 PORT NAN GAIBHNE 033
OS1/27/94/29 TOB NAN GAIBHNE 033
OS1/27/94/30 RUDH' AN AISEIG 033
OS1/27/94/30 TOB NA MAOILE BRICE 033
OS1/27/94/31 THE MINCH 033
OS1/27/94/31 TOB CAMUS NA MAOILE BRICE 033
OS1/27/94/32 SWORDLE 033
OS1/27/94/33 AIRD MHOR CHEOIS 033
OS1/27/94/33 SGEIR A GHILLE 033
OS1/27/94/34 AIGHRE 033
OS1/27/94/34 GARBH EILEAN 033
OS1/27/94/35 SGEIR NAN EACH 033
OS1/27/94/36 LOCH ERISORT 033
OS1/27/94/36 SGEIR AN TANGADH 033
OS1/27/94/37 ALLT LOCH AN TAIRBH 033
OS1/27/94/37 ALLT LOCH AN TAIRBH 033
OS1/27/94/38 ALLT LOCH AN DOBHRAIN 033
OS1/27/94/38 ALLT LOCH AN DOBHRAIN 033
OS1/27/94/38 RUDHA CAOL 033
OS1/27/94/39 GARADH A RUDHA CHAOIL 033
OS1/27/94/41 RUDHA CHABHARSTAIGH 033
OS1/27/94/41 TOB GHEARRAIDH A BHAIRD 033
OS1/27/94/42 TOB NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/43 SITHEAN LOCH AN TAIRBH 033
OS1/27/94/44 LOCH AN DOBHRAIN 033
OS1/27/94/44 RUDHA BHAIRD 033
OS1/27/94/46 LOCH A PHUILL 033
OS1/27/94/48 SGEIR AN LUS 033
OS1/27/94/48 SGEIR NA MUIRSGIAN 033
OS1/27/94/50 PLAIDEAG 033
OS1/27/94/51 PORT NAM MARBH 033
OS1/27/94/52 LOCH NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/52 SGEIR FHRAOICH 033
OS1/27/94/53 LOCH NA CARTACH 033
OS1/27/94/54 MOL MOR 033
OS1/27/94/55 ALLT NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/55 ALLT NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/55 SGEIR GHLAS THORSDAIGH 033
OS1/27/94/56 LOCH THORSTAIDH 033
OS1/27/94/56 RUDH' AN TANGADH 033
OS1/27/94/57 SGEIR BHUIDHE 033
OS1/27/94/58 RUDHA NAM FAD 033
OS1/27/94/59 RUDHA STANGRAIDH 033
OS1/27/94/59 SGEIR AN T-SIL 033
OS1/27/94/63 MOL NAN UAN 033
OS1/27/94/64 TOB A TUATH 033
OS1/27/94/64 TOB CHROMOIR 033
OS1/27/94/65 MEALL NA MONACH 033
OS1/27/94/66 LOCH NAM BODACH 033
OS1/27/94/68 TOB A DEAS 033
OS1/27/94/69 LOCH CHROMOIR 033
OS1/27/94/70 RUDHA DUBH 033
OS1/27/94/70 STROM 033
OS1/27/94/71 ALLT AN T-STROIM 033
OS1/27/94/71 ALLT AN T-STROIM 033
OS1/27/94/71 SOTHABHAL 033
OS1/27/94/72 MEALL NA MONACH 033
OS1/27/94/73 AIRD FHALASGAIR 033
OS1/27/94/73 TOB MILDFHALASGAIR 033
OS1/27/94/74 TOBHA 033
OS1/27/94/79 TABHAIDH BHEAG 033
OS1/27/94/79 TABHAIDH MHOR 033
OS1/27/94/81 GEODHA THRAGHAD 033
OS1/27/94/81 LEABAIDH NA LICE RUAIDHE 033
OS1/27/94/82 GEODHA NA CLOICHE 033
OS1/27/94/82 IULLA AN TUIM 033
OS1/27/94/84 STAC A THABHAIDH 033
OS1/27/94/84 SURAG 033
OS1/27/94/85 RINN NA SURAIG 033
OS1/27/94/86 GEODHA NAN GOBHAR 033
OS1/27/94/89 SGEIR RAINICH 033
OS1/27/94/90 GLAS SGEIR 033
OS1/27/94/92 LAG NA H-ONORACH 033
OS1/27/94/92 SGEIREAN DUBHA THANNTHRAIGH 033
OS1/27/94/93 St COLUMBA'S CHURCH 033
OS1/27/94/103 LOCH COILLE SHUARDAIL 033
OS1/27/94/103 TOB SHUARDAIL 033
OS1/27/94/104 MIABHAG 033
OS1/27/94/104 TOB MHIABHAIG 033
OS1/27/94/105 LOCH CNOC BHERULL 033
OS1/27/94/106 AMHUINN MHIABHAIG 033
OS1/27/94/106 AMHUINN MHIABHAIG 033
OS1/27/94/107 MOINTEACH A BHODAICH 033
OS1/27/94/107 MOL BEINN A CHLADAICH MHOIR 033
OS1/27/94/108 SGEIREAN BEAGA 033
OS1/27/94/109 ACHADH SHUARDAIL 033
OS1/27/94/109 ALLT MHIABHAIG 033
OS1/27/94/109 ALLT MHIABHAIG 033
OS1/27/94/109 TOB CNOC NAN LAOGH 033
OS1/27/94/110 LOCH LUIRBOIST 033
OS1/27/94/110 LUIRBOST MANSE 033
OS1/27/94/111 LOCH CHEOIS 033
OS1/27/94/111 LOCH NAM BREAC 033
OS1/27/94/114 ALLT NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/114 ALLT NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/114 LOCH NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/116 AIRD FHALASGAIR 033
OS1/27/94/116 KEOS CHURCH 033
OS1/27/94/116 PORT EILEIN THABHAIGH 033
OS1/27/94/117 KEOS MANSE 033
OS1/27/94/118 PORT NAN GAIBHNE 033
OS1/27/94/119 RUDH' AN AISEIG 033
OS1/27/94/119 TOB NA MAOILE BRICE 033
OS1/27/94/119 TOB NAN GAIBHNE 033
OS1/27/94/120 MAOILE BHREAC 033
OS1/27/94/120 SRON NA MAOILE 033
OS1/27/94/120 TOB CAMUS NA MAOILE BRICE 033
OS1/27/94/121 LOCH A PHUILL 033
OS1/27/94/121 SGEIR AN TANGADH 033
OS1/27/94/122 GARBH EILEAN 033
OS1/27/94/122 SGEIR NAN EACH 033
OS1/27/94/123 ALLT LOCH AN DOBHRAIN 033
OS1/27/94/123 ALLT LOCH AN DOBHRAIN 033
OS1/27/94/123 LOCH AN DOBHRAIN 033
OS1/27/94/124 ALLT LOCH AN TAIRBH 033
OS1/27/94/124 ALLT LOCH AN TAIRBH 033
OS1/27/94/124 SITHEAN LOCH AN TAIRBH 033
OS1/27/94/125 AIGHRE 033
OS1/27/94/125 AIRD MHOR CHEOIS 033
OS1/27/94/125 SGEIR A GHILLE 033
OS1/27/94/126 LOCH ERISORT 033
OS1/27/94/127 TOB GHEARRAIDH A BHAIRD 033
OS1/27/94/128 GARADH A RUDHA CHAOIL 033
OS1/27/94/128 RUDHA CAOL 033
OS1/27/94/129 RUDHA BHAIRD 033
OS1/27/94/129 RUDHA CHABHARSTAIGH 033
OS1/27/94/132 PLAIDEAG 033
OS1/27/94/132 TOB NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/133 LOCH NA CARTACH 033
OS1/27/94/133 SGEIR FHRAOICH 033
OS1/27/94/134 PORT NAM MARBH 033
OS1/27/94/136 SGEIR AN LUS 033
OS1/27/94/136 SGEIR NA MUIRSGIAN 033
OS1/27/94/137 LOCH THORSTAIDH 033
OS1/27/94/137 RUDH' AN TANGADH 033
OS1/27/94/137 SGEIR GHLAS THORSDAIGH 033
OS1/27/94/138 ALLT NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/138 ALLT NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/138 LOCH NA MUIL'NE 033
OS1/27/94/138 MOL MOR 033
OS1/27/94/140 RUDHA DUBH 033
OS1/27/94/141 TOB A DEAS 033
OS1/27/94/141 TOB A TUATH 033
OS1/27/94/142 ALLT AN T-STROIM 033
OS1/27/94/142 ALLT AN T-STROIM 033
OS1/27/94/142 MEALL NA MONACH 033
OS1/27/94/142 STROM 033
OS1/27/94/143 MEALL NA MONACH 033
OS1/27/94/145 SOTHABHAL 033
OS1/27/94/145 TOBHA 033
OS1/27/94/146 AIRD FHALASGAIR 033
OS1/27/94/146 TOB MILDFHALASGAIR 033
OS1/27/94/150 MOL NAN UAN 033
OS1/27/94/151 SGEIR AN T-SIL 033
OS1/27/94/151 TOB CHROMOIR 033
OS1/27/94/152 RUDHA NAM FAD 033
OS1/27/94/152 SGEIR BHUIDHE 033
OS1/27/94/153 RUDHA STANGRAIDH 033
OS1/27/94/154 LOCH NAM BODACH 033
OS1/27/94/155 GEODHA NAN GOBHAR 033
OS1/27/94/156 RINN NA SURAIG 033
OS1/27/94/156 SURAG 033
OS1/27/94/156 TABHAIDH BHEAG 033
OS1/27/94/157 GEODHA NA CLOICHE 033
OS1/27/94/157 IULLA AN TUIM 033
OS1/27/94/157 LEABAIDH NA LICE RUAIDHE 033
OS1/27/94/158 GEODHA THRAGHAD 033
OS1/27/94/159 TABHAIDH MHOR 033
OS1/27/94/160 STAC A THABHAIDH 033
OS1/27/94/161 GLAS SGEIR 033
OS1/27/94/163 SGEIR RAINICH 033
OS1/27/94/165 St COLUMBA'S CHURCH 033
OS1/27/94/167 LUIRBOST MANSE (Ruins) 033
OS1/27/94/168 SWORDLE 033