OS1/28/40/79

Continued entries/extra info

[Page] 79

(Name Book)

INDEX

Name of Objects -- Sheet -- Page

Allt Bad an t-Seabhaig -- 62 -- 29
Allt Beithe -- 62 -- 27
Allt Buidheanach -- 64 -- 64
Allt Càm -- 65 -- 71
Allt Cearc an t-Slugain -- 62 -- 30
Allt Coire Dubh Lagaidh -- 63 -- 35
Allt Coire Lochain -- 63 -- 43
Allt Coire Mheasaich -- 64 -- 58
Allt Coire Mhuilidh -- 62 -- 27
Allt Coire na Còlaich -- 64 -- 66
Allt Coire na Féithe Riabhaich -- 63 -- 54
Allt Coire na Feola -- 63 -- 44
Allt Coire nan Clach -- 64 -- 67
Allt Coire nan Con -- 63 -- 53
Allt Coire nan Cùileagan Dubha -- 62 --26
Allt Creag an Sgoir -- 63 -- 36
Allt Duack -- 65 --73
Allt Feur- lochain -- 63 -- 38
Allt Guibhais Beag -- 62 -- 14
Allt Guibhais Mòr -- 62 -- 14
Allt Glac an t-Sithein -- 62 -- 31
Allt Gob Teangaidh -- 62 --19
Allt Inbhireach -- 64 -- 60
Allt Innis na Nathrach -- 62 -- 10
Allt Leacach -- 64 -- 67
Allt Leathad Cartach -- 62 -- 21
Allt Loch Mhic Iomhair -- 62 -- 16
Allt Lochan Driogan -- 63 -- 43
Allt Lochan nam Breac -- 62 -- 29
Allt Riabhach -- 63 -- 45
Allt Ruigh Chaorachain -- 63 -- 46
Allt Ruigh a' Chroisg -- 62 -- 8
Allt Ruigh na Cloiche -- 63 -- 33
Allt Strath an Lòin -- 64 -- 67
Allt Tom a' Chòinnich -- 63 -- 37
Allt Torran an Tairneanaich -- 64 -- 67

  Transcribers who have contributed to this page.

KBMW- Moderator, Kate51- Moderator

  There are no linked mapsheets.