Ross and Cromarty (insular), volume 95

Page List of names as written Various modes of spelling Authorities for spelling Situation Description remarks
OS1/27/95/7 SGEIR DHUBH GEODH' AN FHEOIR 034
OS1/27/95/8 LEUMADAIR NOR 034
OS1/27/95/8 RUDHA GEODH' AN FHEOIR 034
OS1/27/95/10 AIRIDHEAN A CHRAOIS 034
OS1/27/95/10 TAIREBHAL 034*
OS1/27/95/12 GLEANN LEIR A GEODHA 034*
OS1/27/95/14 TRAIGH A CHRAOIS 034*
OS1/27/95/15 GEODH' AN FHEOIR 034
OS1/27/95/15 SITHEAN DUBH AN T-SEILEROTH 034*
OS1/27/95/16 LEAC A BHAIN MHOIR 034*
OS1/27/95/16 RUDH' A BHAIN MHOIR 034
OS1/27/95/17 RUDHA SCARBH A GEODHA 034
OS1/27/95/19 GEODH' AN TRILLEACHAIN 034
OS1/27/95/19 SGEIR NAN SGARBH 034
OS1/27/95/20 GEODHA SGOILTE 034
OS1/27/95/20 RUDHA NA GEODHA SGOILTE 034
OS1/27/95/21 GEODHA MHOR A BHAIN BHIG 034
OS1/27/95/21 RUDHA GEODHA MHOR A BHAIN BHIG 034
OS1/27/95/22 SGEIR UAINE A BHAIN BHIG 034
OS1/27/95/23 GEODHA DHUBH A BHAIN BHIG 034
OS1/27/95/24 GEODHA CHAOL 034
OS1/27/95/24 RUDHA LEACACH 034
OS1/27/95/25 GEODH' A RUDHA LEACAICH 034
OS1/27/95/25 RUDHA GEODHA NA MUIL I NE 034*
OS1/27/95/26 GEODHA NA MUIL'NE 034
OS1/27/95/26 RUDHA LEATHAINN 034*
OS1/27/95/27 RUDHA LIATH 034*
OS1/27/95/28 GEODH' AN JAR NA ROINNE 034
OS1/27/95/28 SGEIR GHLAS NA ROINN 034
OS1/27/95/29 GEODH' AN EAR NA ROINNE 034
OS1/27/95/29 GOB NA ROINNE 034*
OS1/27/95/30 GEODHA DHUBH 034*
OS1/27/95/30 RUDH' AN DOBHRAIN 034
OS1/27/95/31 RUDH' NA SEORAID 034*
OS1/27/95/32 LAIMHRIG NA SEORAID 034
OS1/27/95/33 RUDHA GEODHA NA TRAGHAD 034*
OS1/27/95/33 TRAIGH MHOR AN EILEIN 034
OS1/27/95/34 GEODHA NA SGEIRE RUAIDHE 034*
OS1/27/95/34 SGEIR RUADH 034
OS1/27/95/35 GEODHA NAN TOLL 034*
OS1/27/95/35 RUDHA NAN GEODH 034*
OS1/27/95/36 GEODHA NAN SGARBH 034*
OS1/27/95/36 GEODHA RUDHA NAN GEADH 034*
OS1/27/95/37 RUDH' AN T-SITHEIN DUIBH 034
OS1/27/95/37 RUDHA NAN SGARBH 034*
OS1/27/95/38 SEILEROTH TOLLTACH 034
OS1/27/95/38 SGEIR AN T-SEILEROTH 034
OS1/27/95/39 RUDHA DUBH AN T-SEILEROTH 034*
OS1/27/95/39 SLOG AN DOBHRAIN 034*
OS1/27/95/40 THARS SGEIR BHEAG 034
OS1/27/95/40 THARS SGEIR MHOR 034
OS1/27/95/41 ALLT PHORS GEODHA 034
OS1/27/95/41 ALLT PHORS GEODHA 034
OS1/27/95/41 LIATH CHLEIT 034
OS1/27/95/42 TOM DHOMHNUILL 034
OS1/27/95/43 TOM AN EOIN 034
OS1/27/95/44 LEAC A SGAIL 034
OS1/27/95/44 PHORS-GEODHA 034
OS1/27/95/45 GEODH' AN FHITHICH 034*
OS1/27/95/45 RUDHA PHORSA-GEODHA 034
OS1/27/95/46 FEADANSTACA GEODHA 034
OS1/27/95/46 STACA GEODHA 034
OS1/27/95/47 AMHUINN STACA GEODHA 034
OS1/27/95/47 AMHUINN STACA GEODHA 034
OS1/27/95/47 RUDHA STACA GEODHA 034
OS1/27/95/48 GEODHA RUADH 034
OS1/27/95/48 LAG MALATHA 034
OS1/27/95/49 GEODHA NA MNA 034
OS1/27/95/49 PALLA THORR 034
OS1/27/95/50 RUDHA SEANN STIDHE GEODHA 034*
OS1/27/95/50 SEANN STIDHE GEODHA 034
OS1/27/95/51 RUDHA CAOLAS NAM BOGHANNAN 034*
OS1/27/95/52 GEODHA NAM BOGHANNAN 034
OS1/27/95/52 GEODHA NAM BRATHAN 034
OS1/27/95/53 GEODHA NA BA 034
OS1/27/95/53 LEAC AN AISEIG 034
OS1/27/95/54 ALLT A CHAS BHRAIGHE 034
OS1/27/95/54 ALLT A CHAS BHRAIGHE 034
OS1/27/95/55 MOL NA SGEIRE GLAISE 034
OS1/27/95/55 SGEIR GHLAS LEAC AN AISEIG 034
OS1/27/95/56 ALLT GUALAINN AN FHUARAIN 034
OS1/27/95/56 ALLT GUALAINN AN FHUARAIN 034
OS1/27/95/56 GUALAINN AN FHUARAIN 034
OS1/27/95/57 GEODHA NA TRAGHAD 034
OS1/27/95/57 SGEIR GHLAS GHRIAMANAIS 034
OS1/27/95/60 AIRD GHRIAMANAIS 034
OS1/27/95/61 LINNE DHORCH 034
OS1/27/95/62 GEILLTEAN TIORAM 034*
OS1/27/95/62 MOCLEITEAN 034
OS1/27/95/62 PALLA THORR 034
OS1/27/95/63 ALLT GLEANN MHODAIL 034
OS1/27/95/63 ALLT GLEANN MHODAIL 034
OS1/27/95/63 GLEANN MHODAIL 034
OS1/27/95/64 SGORRA REAMHAR 034
OS1/27/95/64 SLUGAN GLEANN MHODAIL 034
OS1/27/95/65 FEADAN EADAR DHA BHEINN 034
OS1/27/95/65 LOCH A CHAS BHRAIGHE 034
OS1/27/95/66 GRIOMABHAL 034
OS1/27/95/66 LEATHAD GHRIAMANAIS 034*
OS1/27/95/67 ALLT NA LEOIDEAN DUBHA 034
OS1/27/95/67 ALLT NA LEOIDEAN DUBHA 034
OS1/27/95/67 LEOIDEAN DUBH 034
OS1/27/95/68 ALLT BHENUSBAC 034
OS1/27/95/68 ALLT BHENUSBAC 034
OS1/27/95/68 LOCH EADAR DHA BHEINN 034
OS1/27/95/70 AMHUINN SGALADAIL 034
OS1/27/95/70 AMHUINN SGALADAIL 034
OS1/27/95/70 GEARRAIDH SGALADAIL 034
OS1/27/95/71 AMHUINN DHUBH 034
OS1/27/95/71 AMHUINN DHUBH 034
OS1/27/95/72 GLEANN SGALADAIL 034
OS1/27/95/72 LOCH FRAOICH 034
OS1/27/95/73 GRIAMANIS 034
OS1/27/95/73 LEAC BHAN GHRIAMANIS 034*
OS1/27/95/74 FEADAN MHIC SNAIL 034
OS1/27/95/75 AIRD DHROLLA GEODHA 034
OS1/27/95/75 SGEIR NAN GABHAR 034*
OS1/27/95/76 GEODHA NAN CALMAN 034*
OS1/27/95/76 GEODHA NAN GOBHAR 034
OS1/27/95/77 LAG CHARNACH 034*
OS1/27/95/77 TOM ARD LAG STIDHEGEADH 034*
OS1/27/95/78 GEODHACHAN DUBH A LAIG CHARNAICH 034
OS1/27/95/79 LAG STIDHEGEADH 034
OS1/27/95/79 TOM IOSAL LAG STIDHEGEADH 034*
OS1/27/95/82 AONAIG MHOR AN TAMANA 'S IAR 034
OS1/27/95/82 AONAIG MHOR AN TAMANA 'S IAR 034
OS1/27/95/82 PAP 034
OS1/27/95/83 GEARRAIDH MILL THAMANA 034
OS1/27/95/83 LOCH NA SINAS 034
OS1/27/95/84 STACA LIATH 034
OS1/27/95/84 TAMANA 'S TAR 034
OS1/27/95/85 GEODHA DHUBH LIONGAIM 034
OS1/27/95/85 LIONGAM 034
OS1/27/95/86 SGEIR CAOLAS LIONGAIM 034
OS1/27/95/87 AIRD LIONGAIM 034
OS1/27/95/87 RUDHA NAN CAORACH 034
OS1/27/95/88 MOL MOR AIR LIONGAIM 034
OS1/27/95/88 RUDHA LOISGTE 034
OS1/27/95/89 GEUGARTAN 034*
OS1/27/95/89 MOL A BHASTOB 034
OS1/27/95/90 LOCH A BHASTOB 034
OS1/27/95/91 LOCH A GHEUGARTAN 034
OS1/27/95/91 LOCH NAN RAMH 034
OS1/27/95/93 MOL NA MUICE 034
OS1/27/95/93 SGEIR THORCUIL 034*
OS1/27/95/94 RUDHA SGEIR THORCUIL 034
OS1/27/95/95 RUDHA LEACACH 034
OS1/27/95/96 RUDHA GARBH 034
OS1/27/95/96 SGOR DUBH A MHOIL MHOIR 034
OS1/27/95/97 LOCH NA BA 034
OS1/27/95/97 MOL NA H-AIRDE MOIRE 034
OS1/27/95/98 MOL GARBH 034*
OS1/27/95/98 RUDHA NAN EACH 034
OS1/27/95/99 GEODHA NA GAOITHA TUATH 034
OS1/27/95/99 LEAC NAN DALLAG 034
OS1/27/95/99 MOL NAN EACH 034
OS1/27/95/100 AIRD MHOR MILL THAMANA 034
OS1/27/95/100 RUDHA CARNACH 034
OS1/27/95/101 ALLT NA GILE CUINGE 034
OS1/27/95/101 ALLT NA GILE CUINGE 034
OS1/27/95/101 GIL CHUMHANG 034
OS1/27/95/102 STIOGHA NAN GLUINEAN 034
OS1/27/95/103 AIRD BHEINNUSBAC 034
OS1/27/95/103 MOL BHEINNUSBAC 034
OS1/27/95/104 SGEIR BHEINNUSBAC 034*
OS1/27/95/105 MOL NA H-AIMHNE DUIBHE 034
OS1/27/95/105 TOM A GHEARRAIDH DHUIBH 034
OS1/27/95/106 RUDHA GHEARRAIDH DHUIBH 034
OS1/27/95/107 FEADAN A MHIRE 034
OS1/27/95/108 ALLT MEALL ARSBAIG 034
OS1/27/95/108 ALLT MEALL ARSBAIG 034
OS1/27/95/108 MEALL ARSBAIG 034
OS1/27/95/109 AIRIDH MEALL ARSBAIG 034
OS1/27/95/109 MOL ARSBAIG 034
OS1/27/95/110 LURG AN TAMANA 034
OS1/27/95/110 RUDH' AN TAMANA 'S EAR 034
OS1/27/95/111 AONAIG RUADH AN TAMANA 'S EAR 034
OS1/27/95/111 AONAIG RUADH AN TAMANA 'S EAR 034
OS1/27/95/111 TAMANA 'S EAR 034
OS1/27/95/112 MILL THAMANA 034
OS1/27/95/113 LOCH THAMANABHAIDH 034
OS1/27/95/114 MOL PETAIG 034
OS1/27/95/114 RUDHA BHROGAIRE 034
OS1/27/95/115 LAG RAINICH 034
OS1/27/95/115 TOB A LAIG RAINICH 034
OS1/27/95/116 GIL AN TAIRBH 034*
OS1/27/95/117 NEAD AN EOIN 034*
OS1/27/95/118 LOCH A MHILL MHOIR 034*
OS1/27/95/119 MEALL NOR 034
OS1/27/95/120 GEODHA SGRIDHLEICH 034
OS1/27/95/120 MEALL MEADHONACH 034
OS1/27/95/121 MULLACH NA H-AIRDE BIGE 034
OS1/27/95/121 RUDHA NA GEODHA CLABAICH 034
OS1/27/95/122 MEALL A DEAS 034
OS1/27/95/123 AIRD BHEAG 034
OS1/27/95/123 GEODHA CHLABACH 034
OS1/27/95/124 STEINISBHAL 034
OS1/27/95/125 GEODHA RUADH A BHEIN MHOIR 034
OS1/27/95/125 SGEIR NA GEODHA RUAIDHE 034
OS1/27/95/126 AIRIDHEAN GLEANN MHODAIL 034
OS1/27/95/129 RUDHA GEODH' AN FHEOIR 034
OS1/27/95/129 SGEIR DHUBH GEODH' AN FHEOIR 034
OS1/27/95/130 LEUMADAIR NOR 034
OS1/27/95/131 AIRIDHEAN A CHRAOIS 034
OS1/27/95/131 TAIREBHAL 034*
OS1/27/95/132 GLEANN LEIR A GEODHA 034*
OS1/27/95/133 TRAIGH A CHRAOIS 034*
OS1/27/95/134 SITHEAN DUBH AN T-SEILEROTH 034*
OS1/27/95/135 GEODHA RUADH A BHEIN MHOIR 034
OS1/27/95/135 SGEIR NA GEODHA RUAIDHE 034
OS1/27/95/136 GEODH' AN FHEOIR 034
OS1/27/95/136 LEAC A BHAIN MHOIR 034*
OS1/27/95/136 RUDH' A BHAIN MHOIR 034
OS1/27/95/138 RUDHA SCARBH A GEODHA 034
OS1/27/95/139 GEODH' AN TRILLEACHAIN 034
OS1/27/95/139 RUDHA NA GEODHA SGOILTE 034
OS1/27/95/139 SGEIR NAN SGARBH 034
OS1/27/95/140 GEODHA MHOR A BHAIN BHIG 034
OS1/27/95/140 GEODHA SGOILTE 034
OS1/27/95/140 RUDHA GEODHA MHOR A BHAIN BHIG 034
OS1/27/95/141 GEODHA DHUBH A BHAIN BHIG 034
OS1/27/95/141 SGEIR UAINE A BHAIN BHIG 034
OS1/27/95/142 GEODHA CHAOL 034
OS1/27/95/142 RUDHA LEACACH 034
OS1/27/95/143 GEODH' A RUDHA LEACAICH 034
OS1/27/95/143 GEODHA NA MUIL'NE 034
OS1/27/95/143 RUDHA GEODHA NA MUIL I NE 034*
OS1/27/95/144 RUDHA LEATHAINN 034*
OS1/27/95/144 RUDHA LIATH 034*
OS1/27/95/145 GEODH' AN JAR NA ROINNE 034
OS1/27/95/145 GOB NA ROINNE 034*
OS1/27/95/145 SGEIR GHLAS NA ROINN 034
OS1/27/95/146 GEODH' AN EAR NA ROINNE 034
OS1/27/95/146 GEODHA DHUBH 034*
OS1/27/95/146 RUDH' AN DOBHRAIN 034
OS1/27/95/147 LAIMHRIG NA SEORAID 034
OS1/27/95/147 RUDH' NA SEORAID 034*
OS1/27/95/148 GEODHA NA TRAGHAD 034
OS1/27/95/148 RUDHA GEODHA NA TRAGHAD 034*
OS1/27/95/148 TRAIGH MHOR AN EILEIN 034
OS1/27/95/149 GEODHA NA SGEIRE RUAIDHE 034*
OS1/27/95/149 GEODHA NAN TOLL 034*
OS1/27/95/149 RUDHA NAN GEODH 034*
OS1/27/95/149 SGEIR RUADH 034
OS1/27/95/150 GEODHA NAN SGARBH 034*
OS1/27/95/150 GEODHA RUDHA NAN GEADH 034*
OS1/27/95/151 RUDH' AN T-SITHEIN DUIBH 034
OS1/27/95/151 RUDHA NAN SGARBH 034*
OS1/27/95/151 SGEIR AN T-SEILEROTH 034
OS1/27/95/152 RUDHA DUBH AN T-SEILEROTH 034*
OS1/27/95/152 SEILEROTH TOLLTACH 034
OS1/27/95/152 SLOG AN DOBHRAIN 034*
OS1/27/95/153 THARS SGEIR BHEAG 034
OS1/27/95/153 THARS SGEIR MHOR 034
OS1/27/95/155 TOM AN EOIN 034
OS1/27/95/155 TOM DHOMHNUILL 034
OS1/27/95/156 ALLT PHORS GEODHA 034
OS1/27/95/156 ALLT PHORS GEODHA 034
OS1/27/95/156 LIATH CHLEIT 034
OS1/27/95/157 AIRIDHEAN GLEANN MHODAIL 034
OS1/27/95/157 GEILLTEAN TIORAM 034*
OS1/27/95/157 LINNE DHORCH 034
OS1/27/95/159 LEAC A SGAIL 034
OS1/27/95/159 PHORS-GEODHA 034
OS1/27/95/159 RUDHA PHORSA-GEODHA 034
OS1/27/95/160 FEADANSTACA GEODHA 034
OS1/27/95/160 GEODH' AN FHITHICH 034*
OS1/27/95/160 STACA GEODHA 034
OS1/27/95/161 AMHUINN STACA GEODHA 034
OS1/27/95/161 AMHUINN STACA GEODHA 034
OS1/27/95/161 LAG MALATHA 034
OS1/27/95/161 RUDHA STACA GEODHA 034
OS1/27/95/162 GEODHA NA MNA 034
OS1/27/95/162 GEODHA RUADH 034
OS1/27/95/163 RUDHA SEANN STIDHE GEODHA 034*
OS1/27/95/163 SEANN STIDHE GEODHA 034
OS1/27/95/164 GEODHA NAM BOGHANNAN 034
OS1/27/95/164 GEODHA NAM BRATHAN 034
OS1/27/95/164 RUDHA CAOLAS NAM BOGHANNAN 034*
OS1/27/95/165 ALLT A CHAS BHRAIGHE 034
OS1/27/95/165 ALLT A CHAS BHRAIGHE 034
OS1/27/95/165 GEODHA NA BA 034
OS1/27/95/165 LEAC AN AISEIG 034
OS1/27/95/166 MOL NA SGEIRE GLAISE 034
OS1/27/95/166 SGEIR GHLAS LEAC AN AISEIG 034
OS1/27/95/168 GEODHA NA TRAGHAD 034
OS1/27/95/168 SGEIR GHLAS GHRIAMANAIS 034
OS1/27/95/169 ALLT GUALAINN AN FHUARAIN 034
OS1/27/95/169 ALLT GUALAINN AN FHUARAIN 034
OS1/27/95/169 FEADAN EADAR DHA BHEINN 034
OS1/27/95/169 GUALAINN AN FHUARAIN 034
OS1/27/95/169 LOCH A CHAS BHRAIGHE 034
OS1/27/95/169 SLUGAN GLEANN MHODAIL 034
OS1/27/95/170 GLEANN MHODAIL 034
OS1/27/95/170 SGORRA REAMHAR 034
OS1/27/95/171 GRIOMABHAL 034
OS1/27/95/171 LOCH EADAR DHA BHEINN 034
OS1/27/95/171 STEINISBHAL 034
OS1/27/95/172 ALLT BHENUSBAC 034
OS1/27/95/172 ALLT BHENUSBAC 034
OS1/27/95/172 ALLT NA LEOIDEAN DUBHA 034
OS1/27/95/172 ALLT NA LEOIDEAN DUBHA 034
OS1/27/95/172 LEOIDEAN DUBH 034
OS1/27/95/173 AMHUINN SGALADAIL 034
OS1/27/95/173 AMHUINN SGALADAIL 034
OS1/27/95/173 GEARRAIDH SGALADAIL 034
OS1/27/95/173 GLEANN SGALADAIL 034
OS1/27/95/174 AMHUINN DHUBH 034
OS1/27/95/174 AMHUINN DHUBH 034
OS1/27/95/175 ALLT GLEANN MHODAIL 034
OS1/27/95/175 ALLT GLEANN MHODAIL 034
OS1/27/95/175 LOCH FRAOICH 034
OS1/27/95/175 MOCLEITEAN 034
OS1/27/95/176 AIRD BHEAG 034
OS1/27/95/177 FEADAN MHIC SNAIL 034
OS1/27/95/177 GRIAMANIS 034
OS1/27/95/177 LEAC BHAN GHRIAMANIS 034*
OS1/27/95/178 AIRD DHROLLA GEODHA 034
OS1/27/95/178 SGEIR NAN GABHAR 034*
OS1/27/95/179 GEODHA NAN CALMAN 034*
OS1/27/95/179 GEODHA NAN GOBHAR 034
OS1/27/95/179 LAG CHARNACH 034*
OS1/27/95/180 GEODHACHAN DUBH A LAIG CHARNAICH 034
OS1/27/95/181 LAG STIDHEGEADH 034
OS1/27/95/181 TOM ARD LAG STIDHEGEADH 034*
OS1/27/95/181 TOM IOSAL LAG STIDHEGEADH 034*
OS1/27/95/183 AONAIG MHOR AN TAMANA 'S IAR 034
OS1/27/95/183 AONAIG MHOR AN TAMANA 'S IAR 034
OS1/27/95/183 GEARRAIDH MILL THAMANA 034
OS1/27/95/183 LOCH NA SINAS 034
OS1/27/95/184 GEODHA DHUBH LIONGAIM 034
OS1/27/95/184 STACA LIATH 034
OS1/27/95/184 TAMANA 'S TAR 034
OS1/27/95/185 AIRD LIONGAIM 034
OS1/27/95/185 MOL MOR AIR LIONGAIM 034
OS1/27/95/185 RUDHA NAN CAORACH 034
OS1/27/95/186 LIONGAM 034
OS1/27/95/186 SGEIR CAOLAS LIONGAIM 034
OS1/27/95/187 GEUGARTAN 034*
OS1/27/95/187 MOL A BHASTOB 034
OS1/27/95/187 RUDHA LOISGTE 034
OS1/27/95/188 LOCH A BHASTOB 034
OS1/27/95/188 LOCH A GHEUGARTAN 034
OS1/27/95/189 GEODHA NA GAOITHA TUATH 034
OS1/27/95/189 SGEIR THORCUIL 034*
OS1/27/95/190 MOL NA MUICE 034
OS1/27/95/191 RUDHA LEACACH 034
OS1/27/95/191 RUDHA SGEIR THORCUIL 034
OS1/27/95/191 SGOR DUBH A MHOIL MHOIR 034
OS1/27/95/192 LOCH NA BA 034
OS1/27/95/192 MOL NA H-AIRDE MOIRE 034
OS1/27/95/192 RUDHA GARBH 034
OS1/27/95/193 LEAC NAN DALLAG 034
OS1/27/95/193 MOL GARBH 034*
OS1/27/95/193 RUDHA NAN EACH 034
OS1/27/95/194 LOCH NAN RAMH 034
OS1/27/95/194 MOL NAN EACH 034
OS1/27/95/194 RUDHA CARNACH 034
OS1/27/95/195 AIRD GHRIAMANAIS 034
OS1/27/95/195 LEATHAD GHRIAMANAIS 034*
OS1/27/95/197 MOL NA H-AIMHNE DUIBHE 034
OS1/27/95/197 SGEIR BHEINNUSBAC 034*
OS1/27/95/198 RUDHA GHEARRAIDH DHUIBH 034
OS1/27/95/198 TOM A GHEARRAIDH DHUIBH 034
OS1/27/95/199 AIRD BHEINNUSBAC 034
OS1/27/95/199 MOL BHEINNUSBAC 034
OS1/27/95/200 ALLT NA GILE CUINGE 034
OS1/27/95/200 ALLT NA GILE CUINGE 034
OS1/27/95/200 GIL CHUMHANG 034
OS1/27/95/200 MOL PETAIG 034
OS1/27/95/200 STIOGHA NAN GLUINEAN 034
OS1/27/95/201 ALLT MEALL ARSBAIG 034
OS1/27/95/201 ALLT MEALL ARSBAIG 034
OS1/27/95/201 FEADAN A MHIRE 034
OS1/27/95/202 AIRIDH MEALL ARSBAIG 034
OS1/27/95/202 MEALL ARSBAIG 034
OS1/27/95/202 MOL ARSBAIG 034
OS1/27/95/203 LURG AN TAMANA 034
OS1/27/95/203 PAP 034
OS1/27/95/203 RUDH' AN TAMANA 'S EAR 034
OS1/27/95/204 AONAIG RUADH AN TAMANA 'S EAR 034
OS1/27/95/204 AONAIG RUADH AN TAMANA 'S EAR 034
OS1/27/95/204 MILL THAMANA 034
OS1/27/95/204 TAMANA 'S EAR 034
OS1/27/95/205 LOCH THAMANABHAIDH 034
OS1/27/95/205 RUDHA BHROGAIRE 034
OS1/27/95/206 AIRD MHOR MILL THAMANA 034
OS1/27/95/207 LAG RAINICH 034
OS1/27/95/207 TOB A LAIG RAINICH 034
OS1/27/95/208 GIL AN TAIRBH 034*
OS1/27/95/209 GEODHA SGRIDHLEICH 034
OS1/27/95/209 MEALL NOR 034
OS1/27/95/210 LOCH A MHILL MHOIR 034*
OS1/27/95/210 NEAD AN EOIN 034*
OS1/27/95/211 GEODHA CHLABACH 034
OS1/27/95/211 MEALL A DEAS 034
OS1/27/95/212 MEALL MEADHONACH 034
OS1/27/95/212 MULLACH NA H-AIRDE BIGE 034
OS1/27/95/212 RUDHA NA GEODHA CLABAICH 034