Ross and Cromarty (insular), volume 78

Page List of names as written Various modes of spelling Authorities for spelling Situation Description remarks
OS1/27/78/6 GEODHA CHAM CHRAOSACH 029
OS1/27/78/7 GEODHA SGEIR NA MNA 029*
OS1/27/78/7 MOL SHIBACHD 029
OS1/27/78/8 GEODH' A GHAILL 029*
OS1/27/78/9 POLL SHIBACHD 029
OS1/27/78/9 SGEIR NA MNA 029*
OS1/27/78/10 GEODHA CHAM 029*
OS1/27/78/10 GEODHA MHARTIN 029
OS1/27/78/11 AIRD BHREIDHNIS 029
OS1/27/78/11 MOL BRAIGHE NAN SGEIREAN 029*
OS1/27/78/12 GEODHA MOL BHRAIGHE NAN SGEIREAN 029*
OS1/27/78/12 SGEIR GHLAS 029
OS1/27/78/13 SGEIR SHIBACHD 029
OS1/27/78/14 RUDHA DUBH MOL ROLLA 029
OS1/27/78/15 MOL ROLLA 029
OS1/27/78/15 RUDHA DUBH NA BUAILE 029
OS1/27/78/15 RUDHA FIONNAGHAL 029
OS1/27/78/15 SGEIR GHLAS 029
OS1/27/78/16 GEARRAIDH MHARTIN 029*
OS1/27/78/16 LEACAN A REISG 029
OS1/27/78/17 AMHUINN BHREIDHNIS 029
OS1/27/78/17 AMHUINN BHREIDHNIS 029
OS1/27/78/19 SGEIR DHUBH 029
OS1/27/78/19 SGEIR MHOR 029
OS1/27/78/20 MOL BHREIDHNIS 029
OS1/27/78/20 SEANN CHAISTEAL 029*
OS1/27/78/21 MOL NAM FEADAN 029
OS1/27/78/21 SGEIR EOGHAINN 029
OS1/27/78/22 GEODHA NAN STACANNAN 029*
OS1/27/78/23 SGEIR GHLAS RUDH' AN T-SAOIR 029
OS1/27/78/24 GEODHA BHEAG NA GEODHA GRAINDE 029*
OS1/27/78/24 RUDH' AN T-SAOIR 029
OS1/27/78/25 GEODHA GHRANDA 029*
OS1/27/78/25 GEODHA GHRANDA BHEAG 029*
OS1/27/78/26 GEODH' A ROIN 029*
OS1/27/78/26 GEODHA CHAOL 029*
OS1/27/78/27 RAMARA GEODHA 029
OS1/27/78/27 RUDHA THARLA GEODHA 029
OS1/27/78/28 RUDHA NA GEODHA CAOILE 029*
OS1/27/78/29 TARLA GEODHA 029
OS1/27/78/31 RUDHA NA BUAILE GLAIS 029*
OS1/27/78/32 GEODHA POLL AN DAIMH 029*
OS1/27/78/33 POLL AN DAIMH 029
OS1/27/78/35 RUDHA CHORRA GEODHA 029*
OS1/27/78/35 TAIREBHAL 029
OS1/27/78/36 GEODH' AN T-SEIDIDH 029*
OS1/27/78/36 GEODHA GHARAIDH 029
OS1/27/78/37 GEODH' AN FHARADH 029
OS1/27/78/37 GEODHA BHEAG 029*
OS1/27/78/39 GLEANN NA CLOICHE GLAISE 029
OS1/27/78/39 LOCH CLIBH CHRACABHAL 029
OS1/27/78/40 SNODRIBIDH 029
OS1/27/78/42 TOM A PHUINND 029
OS1/27/78/43 TOM RAINICH 029*
OS1/27/78/44 AMHUINN BHREINIS 029*
OS1/27/78/44 AMHUINN BHREINIS 029*
OS1/27/78/44 LOCH A PHUINND 029
OS1/27/78/45 ALLT LOCH A PHUINND 029*
OS1/27/78/45 ALLT LOCH A PHUINND 029*
OS1/27/78/45 TOM NAN LAOGH 029
OS1/27/78/46 PUINND 029
OS1/27/78/47 ALLT A CHAS BHRAIGHE 029
OS1/27/78/47 ALLT A CHAS BHRAIGHE 029
OS1/27/78/48 GIL DHUBH CHRACABHAL 029
OS1/27/78/49 ALLT GLAS SHNODRIBIDH 029
OS1/27/78/49 ALLT GLAS SHNODRIBIDH 029
OS1/27/78/49 ALLT LOCH NA CLIBHE 029
OS1/27/78/49 ALLT LOCH NA CLIBHE 029
OS1/27/78/50 AIRIDH MHURCHAIDH 029
OS1/27/78/51 ALLT NA CREIGE RUAIDHE 029
OS1/27/78/51 ALLT NA CREIGE RUAIDHE 029
OS1/27/78/53 LOCH NA CLIBHE 029
OS1/27/78/54 ALLT NA GILE GAIRBHE 029
OS1/27/78/54 ALLT NA GILE GAIRBHE 029
OS1/27/78/54 LOCH NAN LEAC 029*
OS1/27/78/56 LAIBHAL A TUATH 029
OS1/27/78/57 GEODHA NA DAMHACH 029
OS1/27/78/58 RUDHA GEODHA NA DAMHACH 029
OS1/27/78/59 MOL PHORS GEODHA 029
OS1/27/78/60 RUDHA DUBH GHREINEIM 029
OS1/27/78/60 SGEIR DHUBH GHREINEIM 029
OS1/27/78/61 GEODHA DHUBH GHREINEIM 029
OS1/27/78/61 RUDHA CHUIDHIR 029
OS1/27/78/62 MOL CHUIDHIR 029
OS1/27/78/63 GREINEIM 029
OS1/27/78/63 RUDH' AN TEAMPULL 029
OS1/27/78/64 TEAMPULL MHEALASTADH 029
OS1/27/78/65 SGEIR NAN SGARBH 029
OS1/27/78/67 MALA SGEIR 029
OS1/27/78/67 SGEIR A CHUILEIN BHIG 029
OS1/27/78/68 SGEIR GHOBHLACH 029
OS1/27/78/69 NEIDELEIN 029
OS1/27/78/69 SGEIR IAIN MHOIR 029
OS1/27/78/70 GARADH DROMA 029
OS1/27/78/70 MOL THIACANIS 029
OS1/27/78/71 FEARSAM 029
OS1/27/78/73 ALLT A BUAILEACHD 029
OS1/27/78/73 ALLT A BUAILEACHD 029
OS1/27/78/74 AMHUINN THOTAROIL 029
OS1/27/78/74 AMHUINN THOTAROIL 029
OS1/27/78/74 GIL THOTAROIL 029
OS1/27/78/75 MOL FAINTS 029
OS1/27/78/75 RUDHA FAINTS 029
OS1/27/78/76 GEODHA NAN CON 029*
OS1/27/78/77 SGEIR DHUBH RUDHA FAINTS 029
OS1/27/78/77 SGEIR NAM FIASGAN 029
OS1/27/78/78 SGEIR ISGEAN 029
OS1/27/78/78 SGEIR LIATH 029
OS1/27/78/79 ALLT THATASAIDH 029
OS1/27/78/79 ALLT THATASAIDH 029
OS1/27/78/79 SGEIR LACHDUNN 029
OS1/27/78/80 MOL LINNIS 029
OS1/27/78/81 TOTAROL 029
OS1/27/78/82 ALLT AN FHIONNAIDH 029
OS1/27/78/82 ALLT AN FHIONNAIDH 029
OS1/27/78/82 LEATHAD THOTAROIL 029
OS1/27/78/83 RUDHA BUAILE LINNIS 029
OS1/27/78/84 RUDHA CHALA MOIL 029
OS1/27/78/85 RUDHA DUBH LEAC A SGAIL 029
OS1/27/78/86 LIATH CHLEIT 029
OS1/27/78/87 NUNNERY (Site of) [Tigh nan Cailleachan Dubha] 029
OS1/27/78/87 THARS SGEIR MHOR 029
OS1/27/78/87 TIGH NAN CAILLEACHAN DUBHA (Nunnery; site of) 029
OS1/27/78/88 MEALASTADH 029
OS1/27/78/89 LOCH NAN LEARGA 029
OS1/27/78/90 LOCH BEAG ULLADAIL 029
OS1/27/78/90 LOCH ULLADAIL 029
OS1/27/78/91 AMHUINN GLEANN ULLADAIL IOCHDRACH 029
OS1/27/78/91 AMHUINN GLEANN ULLADAIL IOCHDRACH 029
OS1/27/78/91 GLEANN ULLADAIL IOCHDRACH 029
OS1/27/78/92 ALLT A SGOIR DHUIBH 029
OS1/27/78/92 ALLT A SGOIR DHUIBH 029
OS1/27/78/92 SGOR DHUBH 029
OS1/27/78/93 LAIBHAL A DEAS 029
OS1/27/78/94 GLEANN ULLADAIL UACHDRACH 029
OS1/27/78/94 LOCH ULLADAIL UACHDRACH 029
OS1/27/78/95 ALLT GIL CHAOL LAIBHAL A DEAS 029
OS1/27/78/95 ALLT GIL CHAOL LAIBHAL A DEAS 029
OS1/27/78/95 ALLT GIL ULLADAIL UACHDRACH 029
OS1/27/78/95 ALLT GIL ULLADAIL UACHDRACH 029
OS1/27/78/96 ALLT CHLEISGIR 029
OS1/27/78/96 ALLT CHLEISGIR 029
OS1/27/78/96 GIL CHAOL LAIBHAL A DEAS 029
OS1/27/78/97 AMHUINN RUADH 029
OS1/27/78/97 AMHUINN RUADH 029
OS1/27/78/98 ALLT NA GILE LEATHAINN 029
OS1/27/78/98 ALLT NA GILE LEATHAINN 029
OS1/27/78/98 GIL LEATHAINN 029
OS1/27/78/100 ALLT PHORS GEODHA 029
OS1/27/78/100 ALLT PHORS GEODHA 029
OS1/27/78/100 LOCH A BHRAGHAD 029*
OS1/27/78/101 ALLT A CHAIGEIL 029
OS1/27/78/101 ALLT A CHAIGEIL 029
OS1/27/78/101 MEANBH CHNOCAN GLEANN THEALASTAIL 029
OS1/27/78/102 LOCH CLIBH CHRACABHAL 029
OS1/27/78/102 LOCHAN BEAG NAIDEBHAL A STIGH 029*
OS1/27/78/102 NAIDEBHAL A STIGH 029
OS1/27/78/103 GIL DHUBH LOCH A BHRAGHAD 029
OS1/27/78/103 NAIDEBHAL A MUIGH 029
OS1/27/78/104 ALLT GLEANN THEALASTAIL 029
OS1/27/78/104 ALLT GLEANN THEALASTAIL 029
OS1/27/78/104 GLEANN THEALASTAIL 029
OS1/27/78/105 TOM AN EOIN 029
OS1/27/78/107 LOCH BRAIGHE GHRIOMABHAL 029
OS1/27/78/108 ALLT LAG A SCIATHAIN BHAIN 029
OS1/27/78/108 ALLT LAG A SCIATHAIN BHAIN 029
OS1/27/78/108 LAG A SCIATHAIN BHAIN ARD 029
OS1/27/78/109 ALLT RUADH 029
OS1/27/78/109 ALLT RUADH 029
OS1/27/78/109 GRIOMABHAL 029
OS1/27/78/110 GRUAIDH AN UILLT RUAIDH 029
OS1/27/78/110 LEOIDEAN DUBH 029
OS1/27/78/111 LOCH BRAIGHE CHRACABHAL 029
OS1/27/78/112 AMHUINN SGALADAIL 029
OS1/27/78/112 AMHUINN SGALADAIL 029
OS1/27/78/113 MOL BHREIDHNIS 029
OS1/27/78/113 SGEIR DHUBH 029
OS1/27/78/114 AMHUINN BHREIDHNIS 029
OS1/27/78/114 AMHUINN BHREIDHNIS 029
OS1/27/78/115 GEODH' AN FHARADH 029
OS1/27/78/115 GEODHA BHEAG 029*
OS1/27/78/116 GEODH' AN T-SEIDIDH 029*
OS1/27/78/116 GEODHA GHARAIDH 029
OS1/27/78/117 MOL ROLLA 029
OS1/27/78/117 RUDHA DUBH MOL ROLLA 029
OS1/27/78/118 GEARRAIDH MHARTIN 029*
OS1/27/78/118 MOL BRAIGHE NAN SGEIREAN 029*
OS1/27/78/118 SGEIR GHLAS 029
OS1/27/78/119 GEODH' A GHAILL 029*
OS1/27/78/119 GEODHA CHAM 029*
OS1/27/78/119 POLL SHIBACHD 029
OS1/27/78/120 GEODHA MHARTIN 029
OS1/27/78/120 GEODHA MOL BHRAIGHE NAN SGEIREAN 029*
OS1/27/78/120 SGEIR GHLAS 029
OS1/27/78/121 GEODHA CHAM CHRAOSACH 029
OS1/27/78/121 MOL SHIBACHD 029
OS1/27/78/122 GEODHA SGEIR NA MNA 029*
OS1/27/78/122 SGEIR NA MNA 029*
OS1/27/78/122 SGEIR SHIBACHD 029
OS1/27/78/123 LEACAN A REISG 029
OS1/27/78/123 SGEIR EOGHAINN 029
OS1/27/78/123 SGEIR MHOR 029
OS1/27/78/124 MOL NAM FEADAN 029
OS1/27/78/124 RUDH' AN T-SAOIR 029
OS1/27/78/124 SGEIR GHLAS RUDH' AN T-SAOIR 029
OS1/27/78/125 GEODH' A ROIN 029*
OS1/27/78/125 GEODHA GHRANDA 029*
OS1/27/78/125 GEODHA GHRANDA BHEAG 029*
OS1/27/78/126 GEODHA BHEAG NA GEODHA GRAINDE 029*
OS1/27/78/126 GEODHA NAN STACANNAN 029*
OS1/27/78/126 SEANN CHAISTEAL 029*
OS1/27/78/127 RAMARA GEODHA 029
OS1/27/78/127 RUDHA NA GEODHA CAOILE 029*
OS1/27/78/127 RUDHA THARLA GEODHA 029
OS1/27/78/128 GEODHA CHAOL 029*
OS1/27/78/129 RUDHA FIONNAGHAL 029
OS1/27/78/130 AIRD BHREIDHNIS 029
OS1/27/78/131 RUDHA DUBH NA BUAILE 029
OS1/27/78/133 GEODHA POLL AN DAIMH 029*
OS1/27/78/133 RUDHA NA BUAILE GLAIS 029*
OS1/27/78/133 TARLA GEODHA 029
OS1/27/78/134 POLL AN DAIMH 029
OS1/27/78/134 RUDHA CHORRA GEODHA 029*
OS1/27/78/135 AIRIDH MHURCHAIDH 029
OS1/27/78/135 PUINND 029
OS1/27/78/135 TAIREBHAL 029
OS1/27/78/136 GLEANN NA CLOICHE GLAISE 029
OS1/27/78/137 LOCH A PHUINND 029
OS1/27/78/137 TOM RAINICH 029*
OS1/27/78/138 ALLT LOCH A PHUINND 029*
OS1/27/78/138 ALLT LOCH A PHUINND 029*
OS1/27/78/139 LOCH NAN LEAC 029*
OS1/27/78/140 TOM A PHUINND 029
OS1/27/78/140 TOM NAN LAOGH 029
OS1/27/78/141 ALLT A CHAS BHRAIGHE 029
OS1/27/78/141 ALLT A CHAS BHRAIGHE 029
OS1/27/78/142 ALLT GLAS SHNODRIBIDH 029
OS1/27/78/142 ALLT GLAS SHNODRIBIDH 029
OS1/27/78/142 ALLT NA GILE GAIRBHE 029
OS1/27/78/142 ALLT NA GILE GAIRBHE 029
OS1/27/78/143 ALLT NA CREIGE RUAIDHE 029
OS1/27/78/143 ALLT NA CREIGE RUAIDHE 029
OS1/27/78/143 AMHUINN BHREINIS 029*
OS1/27/78/143 AMHUINN BHREINIS 029*
OS1/27/78/144 ALLT LOCH NA CLIBHE 029
OS1/27/78/144 ALLT LOCH NA CLIBHE 029
OS1/27/78/144 LOCH NA CLIBHE 029
OS1/27/78/144 SNODRIBIDH 029
OS1/27/78/145 GIL DHUBH CHRACABHAL 029
OS1/27/78/148 ALLT A BUAILEACHD 029
OS1/27/78/148 ALLT A BUAILEACHD 029
OS1/27/78/149 RUDHA CHUIDHIR 029
OS1/27/78/149 RUDHA GEODHA NA DAMHACH 029
OS1/27/78/150 GEODHA NA DAMHACH 029
OS1/27/78/151 GARADH DROMA 029
OS1/27/78/151 SGEIR GHOBHLACH 029
OS1/27/78/152 SGEIR ISGEAN 029
OS1/27/78/152 SGEIR LACHDUNN 029
OS1/27/78/152 SGEIR LIATH 029
OS1/27/78/153 MOL FAINTS 029
OS1/27/78/153 RUDHA FAINTS 029
OS1/27/78/153 SGEIR DHUBH RUDHA FAINTS 029
OS1/27/78/154 SGEIR NAM FIASGAN 029
OS1/27/78/155 MOL CHUIDHIR 029
OS1/27/78/155 RUDH' AN TEAMPULL 029
OS1/27/78/155 TEAMPULL MHEALASTADH 029
OS1/27/78/156 MALA SGEIR 029
OS1/27/78/156 SGEIR A CHUILEIN BHIG 029
OS1/27/78/156 SGEIR NAN SGARBH 029
OS1/27/78/157 GEODHA DHUBH GHREINEIM 029
OS1/27/78/157 GREINEIM 029
OS1/27/78/158 GIL THOTAROIL 029
OS1/27/78/158 NEIDELEIN 029
OS1/27/78/158 RUDHA DUBH GHREINEIM 029
OS1/27/78/159 FEARSAM 029
OS1/27/78/160 MOL THIACANIS 029
OS1/27/78/160 SGEIR IAIN MHOIR 029
OS1/27/78/161 GEODHA NAN CON 029*
OS1/27/78/162 MOL LINNIS 029
OS1/27/78/163 TOTAROL 029
OS1/27/78/164 RUDHA DUBH LEAC A SGAIL 029
OS1/27/78/164 THARS SGEIR MHOR 029
OS1/27/78/165 ALLT AN FHIONNAIDH 029
OS1/27/78/165 ALLT AN FHIONNAIDH 029
OS1/27/78/165 LEATHAD THOTAROIL 029
OS1/27/78/166 AMHUINN THOTAROIL 029
OS1/27/78/166 AMHUINN THOTAROIL 029
OS1/27/78/166 LIATH CHLEIT 029
OS1/27/78/167 RUDHA BUAILE LINNIS 029
OS1/27/78/168 RUDHA CHALA MOIL 029
OS1/27/78/170 ALLT THATASAIDH 029
OS1/27/78/170 ALLT THATASAIDH 029
OS1/27/78/170 MOL PHORS GEODHA 029
OS1/27/78/170 SGEIR DHUBH GHREINEIM 029
OS1/27/78/172 LOCH NAN LEARGA 029
OS1/27/78/172 LOCH ULLADAIL 029
OS1/27/78/173 AMHUINN GLEANN ULLADAIL IOCHDRACH 029
OS1/27/78/173 AMHUINN GLEANN ULLADAIL IOCHDRACH 029
OS1/27/78/173 GLEANN ULLADAIL IOCHDRACH 029
OS1/27/78/173 SGOR DHUBH 029
OS1/27/78/174 ALLT A SGOIR DHUIBH 029
OS1/27/78/174 ALLT A SGOIR DHUIBH 029
OS1/27/78/174 LAIBHAL A TUATH 029
OS1/27/78/175 LOCH BEAG ULLADAIL 029
OS1/27/78/177 ALLT GIL ULLADAIL UACHDRACH 029
OS1/27/78/177 ALLT GIL ULLADAIL UACHDRACH 029
OS1/27/78/177 GLEANN ULLADAIL UACHDRACH 029
OS1/27/78/177 LOCH ULLADAIL UACHDRACH 029
OS1/27/78/178 NAIDEBHAL A STIGH 029
OS1/27/78/179 MEANBH CHNOCAN GLEANN THEALASTAIL 029
OS1/27/78/180 AMHUINN RUADH 029
OS1/27/78/180 AMHUINN RUADH 029
OS1/27/78/180 GIL DHUBH LOCH A BHRAGHAD 029
OS1/27/78/181 ALLT NA GILE LEATHAINN 029
OS1/27/78/181 ALLT NA GILE LEATHAINN 029
OS1/27/78/181 GIL LEATHAINN 029
OS1/27/78/182 ALLT GLEANN THEALASTAIL 029
OS1/27/78/182 ALLT GLEANN THEALASTAIL 029
OS1/27/78/182 GLEANN THEALASTAIL 029
OS1/27/78/183 ALLT PHORS GEODHA 029
OS1/27/78/183 ALLT PHORS GEODHA 029
OS1/27/78/183 LOCH A BHRAGHAD 029*
OS1/27/78/183 TOM AN EOIN 029
OS1/27/78/184 ALLT A CHAIGEIL 029
OS1/27/78/184 ALLT A CHAIGEIL 029
OS1/27/78/184 LOCHAN BEAG NAIDEBHAL A STIGH 029*
OS1/27/78/185 ALLT GIL CHAOL LAIBHAL A DEAS 029
OS1/27/78/185 ALLT GIL CHAOL LAIBHAL A DEAS 029
OS1/27/78/185 GIL CHAOL LAIBHAL A DEAS 029
OS1/27/78/185 LAIBHAL A DEAS 029
OS1/27/78/186 ALLT CHLEISGIR 029
OS1/27/78/186 ALLT CHLEISGIR 029
OS1/27/78/186 LEOIDEAN DUBH 029
OS1/27/78/186 NAIDEBHAL A MUIGH 029
OS1/27/78/187 LAG A SCIATHAIN BHAIN ARD 029
OS1/27/78/187 LOCH BRAIGHE GHRIOMABHAL 029
OS1/27/78/188 ALLT RUADH 029
OS1/27/78/188 ALLT RUADH 029
OS1/27/78/188 GRUAIDH AN UILLT RUAIDH 029
OS1/27/78/190 GRIOMABHAL 029
OS1/27/78/191 AMHUINN SGALADAIL 029
OS1/27/78/191 AMHUINN SGALADAIL 029
OS1/27/78/191 LOCH BRAIGHE CHRACABHAL 029
OS1/27/78/193 ALLT LAG A SCIATHAIN BHAIN 029
OS1/27/78/193 ALLT LAG A SCIATHAIN BHAIN 029
OS1/27/78/194 NUNNERY (Site of) [Tigh nan Cailleachan Dubha] 029
OS1/27/78/194 TIGH NAN CAILLEACHAN DUBHA (Nunnery; site of) 029
OS1/27/78/195 MEALASTADH 029