Ross and Cromarty (insular), volume 45

Page List of names as written Various modes of spelling Authorities for spelling Situation Description remarks
OS1/27/45/5 GLEANN AN IGAIN 018
OS1/27/45/5 LEATHAD NA CRAIGE GUIRME 018
OS1/27/45/6 FEADAN NA LOPRAICH 018
OS1/27/45/7 LEATHAD A BHEAG BHUIDHE 018
OS1/27/45/7 LOCH NOR DUBH CEANN ALLABHAT 018
OS1/27/45/8 LOCH NAN LEAC 018
OS1/27/45/8 TOM GALLABHAT 018
OS1/27/45/9 LOCH BEAG DUBH CEANN ALLABHAT 018
OS1/27/45/9 SITHEAN NA LOPRAICH 018
OS1/27/45/10 FEADAN NA H-AIRIDH RIABHAICH 018
OS1/27/45/10 LEATHAD NA CLOICHE GILE 018
OS1/27/45/11 LOCH CUIL DRUIM AIRIDH UILLEAM 018
OS1/27/45/12 AIRIDH RIABHACH 018
OS1/27/45/12 FEADAN NAN LUCH 018
OS1/27/45/13 LAG NAM BUINNEAG 018
OS1/27/45/14 LOCH CEANN ALLABHAT 018
OS1/27/45/14 LOCH MHIC FHIONNLAIDH 018
OS1/27/45/15 LOCH AIRIDH SEIBH 018
OS1/27/45/17 AIRIDH SEIBH 018
OS1/27/45/18 GLEANN EIRACLEIT 018
OS1/27/45/19 GRUIGEAN 018
OS1/27/45/19 LEATHAD AN DROMA 018
OS1/27/45/20 LOCH NAN CAORACH 018
OS1/27/45/21 TOM AN T-SEARRAICH 018
OS1/27/45/21 TOM LIATHBHRAT 018
OS1/27/45/22 ALLT AN FHEATH LOCH 018
OS1/27/45/22 ALLT AN FHEATH LOCH 018
OS1/27/45/22 FEATH LOCH GHLEADHAIREAN 018
OS1/27/45/23 TACA NAN GILEAN 018
OS1/27/45/23 TOMA GIARA 018
OS1/27/45/24 FEADAN NA GILE 018
OS1/27/45/24 LOCH NAN CARNANAN 018
OS1/27/45/25 LOCH DHONNCHAIDH AN DROMA 018
OS1/27/45/26 LOCH SHANNDABHAT 018
OS1/27/45/26 NA CARNAIN 018
OS1/27/45/27 LOCH BEAG CEANN NA CLIARAICH 018
OS1/27/45/28 LOCH DRUIM A GHRIANAIN 018
OS1/27/45/28 LOCHAN TRAIGH 018
OS1/27/45/29 LOCH BEAG CONNAIDH 018
OS1/27/45/29 LOCH BEAG MULLOCH NA CLIARAICH 018
OS1/27/45/30 LOCH NOR CONNAIDH 018
OS1/27/45/31 ALLT NAN CNOCAN DUBHA 018
OS1/27/45/31 ALLT NAN CNOCAN DUBHA 018
OS1/27/45/32 ALLT NAN CAPULL 018
OS1/27/45/32 ALLT NAN CAPULL 018
OS1/27/45/33 SITHEAN BIORACH A BHLAIR 018
OS1/27/45/33 SITHEAN DUBH OTHAGRO 018
OS1/27/45/34 MUTHOIR THUIMOIR 018
OS1/27/45/34 SITHEAN GLAS OTHAGRO 018
OS1/27/45/35 ALLT NAN CNAMH 018
OS1/27/45/35 ALLT NAN CNAMH 018
OS1/27/45/35 AMHUINN OTHAGRO 018
OS1/27/45/35 AMHUINN OTHAGRO 018
OS1/27/45/36 SEABHAL DUBH 018
OS1/27/45/37 LOCH BEAG A GHEOIDH 018
OS1/27/45/37 LOCH MOR A GHEOIDH 018
OS1/27/45/38 TOM A BHEAGHA 018
OS1/27/45/40 GLEANN CREAG A CHAIT 018
OS1/27/45/45 LOCH DUBH DRUIM AIRIDH NAN SITHEAN 018
OS1/27/45/46 FEADAN LOCH NAN CAORACH 018
OS1/27/45/46 LOCH NOR A GHRIANAIN 018
OS1/27/45/47 LOCH BEAG A GHRIAN AIN 018
OS1/27/45/47 LOCHAN FEOIR 018
OS1/27/45/48 GRIANAN 018
OS1/27/45/49 MUTHOIR A CHARNAIN 018
OS1/27/45/50 AIRD LOISGTE 018
OS1/27/45/51 LOCH LACSABHAT ARD 018
OS1/27/45/52 LACSABHAT 018
OS1/27/45/53 MUTHOIR NA LEIGA 018
OS1/27/45/54 AIRD CHOINNICH 018
OS1/27/45/54 LEIG MHUTHOIR 018
OS1/27/45/55 AIRD DUIBAN 018
OS1/27/45/55 AIRD LACSABHAT 018
OS1/27/45/56 AIRIDH AN T-SLAG LUACHRAICH 018
OS1/27/45/57 RILLEAG 018
OS1/27/45/59 ALLT LOCH NA BEISTE 018
OS1/27/45/59 ALLT LOCH NA BEISTE 018
OS1/27/45/60 LOCH SPEIRIG 018
OS1/27/45/61 GLEANN FHANNDRAMAIR 018
OS1/27/45/62 AIRIDH CLEITE PHUTHARAMAIR 018
OS1/27/45/63 LOCH NA BEISTE 018
OS1/27/45/64 FANNDRAMAIR BHEAG 018
OS1/27/45/65 LOCH NA BRAISDE 018
OS1/27/45/65 LOCH SHANNDABHAT 018
OS1/27/45/66 ALLT NA LOCHANAN TRAIGHTE 018
OS1/27/45/66 ALLT NA LOCHANAN TRAIGHTE 018
OS1/27/45/66 LOCH NAN TRAIGHTE 018
OS1/27/45/67 AIRIDH LEOID 018
OS1/27/45/67 GLEANN LEOID 018
OS1/27/45/68 FANNDRAMAIR MHOR 018
OS1/27/45/69 LOCH CLACHLUIN 018
OS1/27/45/70 LOCH AN FHRAOICH 018
OS1/27/45/71 ALLT LOCH A FHRAOICH 018
OS1/27/45/71 ALLT LOCH A FHRAOICH 018
OS1/27/45/72 LOCH A RADHAIRC 018
OS1/27/45/77 FEADAN NA H-AIRIDH RIABHAICH 018
OS1/27/45/77 FEADAN NAN LUCH 018
OS1/27/45/77 LEATHAD NA CLOICHE GILE 018
OS1/27/45/78 LOCH MHIC FHIONNLAIDH 018
OS1/27/45/79 LAG NAM BUINNEAG 018
OS1/27/45/79 LOCH CEANN ALLABHAT 018
OS1/27/45/79 LOCH CUIL DRUIM AIRIDH UILLEAM 018
OS1/27/45/80 LEATHAD A BHEAG BHUIDHE 018
OS1/27/45/80 LOCH NAN LEAC 018
OS1/27/45/80 TOM GALLABHAT 018
OS1/27/45/81 AIRIDH RIABHACH 018
OS1/27/45/81 LEATHAD NA CRAIGE GUIRME 018
OS1/27/45/81 SITHEAN NA LOPRAICH 018
OS1/27/45/82 FEADAN LOCH NAN CAORACH 018
OS1/27/45/82 LOCH NAN CAORACH 018
OS1/27/45/83 LOCH BEAG DUBH CEANN ALLABHAT 018
OS1/27/45/83 LOCH NOR DUBH CEANN ALLABHAT 018
OS1/27/45/84 FEADAN NA LOPRAICH 018
OS1/27/45/84 GLEANN AN IGAIN 018
OS1/27/45/85 GLEANN EIRACLEIT 018
OS1/27/45/85 LOCH NOR A GHRIANAIN 018
OS1/27/45/85 LOCHAN FEOIR 018
OS1/27/45/86 GRIANAN 018
OS1/27/45/86 LOCH BEAG A GHRIAN AIN 018
OS1/27/45/87 AIRIDH SEIBH 018
OS1/27/45/87 GRUIGEAN 018
OS1/27/45/87 LEATHAD AN DROMA 018
OS1/27/45/88 LOCH AIRIDH SEIBH 018
OS1/27/45/89 LOCH DUBH DRUIM AIRIDH NAN SITHEAN 018
OS1/27/45/91 TOM AN T-SEARRAICH 018
OS1/27/45/91 TOM LIATHBHRAT 018
OS1/27/45/92 ALLT AN FHEATH LOCH 018
OS1/27/45/92 ALLT AN FHEATH LOCH 018
OS1/27/45/92 FEADAN NA GILE 018
OS1/27/45/92 FEATH LOCH GHLEADHAIREAN 018
OS1/27/45/92 TACA NAN GILEAN 018
OS1/27/45/93 LOCH DRUIM A GHRIANAIN 018
OS1/27/45/93 LOCH NAN CARNANAN 018
OS1/27/45/93 NA CARNAIN 018
OS1/27/45/94 LOCH SHANNDABHAT 018
OS1/27/45/94 LOCHAN TRAIGH 018
OS1/27/45/95 LOCH BEAG CONNAIDH 018
OS1/27/45/95 LOCH BEAG MULLOCH NA CLIARAICH 018
OS1/27/45/95 LOCH NOR CONNAIDH 018
OS1/27/45/96 LOCH BEAG CEANN NA CLIARAICH 018
OS1/27/45/96 LOCH DHONNCHAIDH AN DROMA 018
OS1/27/45/96 TOMA GIARA 018
OS1/27/45/97 AIRIDH AN T-SLAG LUACHRAICH 018
OS1/27/45/98 LOCH LACSABHAT ARD 018
OS1/27/45/99 AIRD LOISGTE 018
OS1/27/45/99 LEIG MHUTHOIR 018
OS1/27/45/99 MUTHOIR NA LEIGA 018
OS1/27/45/100 AIRD DUIBAN 018
OS1/27/45/100 AIRD LACSABHAT 018
OS1/27/45/101 SITHEAN BIORACH A BHLAIR 018
OS1/27/45/101 SITHEAN GLAS OTHAGRO 018
OS1/27/45/102 SEABHAL DUBH 018
OS1/27/45/102 SITHEAN DUBH OTHAGRO 018
OS1/27/45/103 LOCH BEAG A GHEOIDH 018
OS1/27/45/103 LOCH MOR A GHEOIDH 018
OS1/27/45/103 MUTHOIR THUIMOIR 018
OS1/27/45/104 MUTHOIR A CHARNAIN 018
OS1/27/45/105 ALLT NAN CNAMH 018
OS1/27/45/105 ALLT NAN CNAMH 018
OS1/27/45/105 TOM A BHEAGHA 018
OS1/27/45/106 ALLT NAN CAPULL 018
OS1/27/45/106 ALLT NAN CAPULL 018
OS1/27/45/108 GLEANN CREAG A CHAIT 018
OS1/27/45/108 LOCH A RADHAIRC 018
OS1/27/45/109 ALLT NAN CNOCAN DUBHA 018
OS1/27/45/109 ALLT NAN CNOCAN DUBHA 018
OS1/27/45/111 AIRD CHOINNICH 018
OS1/27/45/111 AMHUINN OTHAGRO 018
OS1/27/45/111 AMHUINN OTHAGRO 018
OS1/27/45/111 LOCH NA BEISTE 018
OS1/27/45/112 AIRIDH CLEITE PHUTHARAMAIR 018
OS1/27/45/113 ALLT LOCH A FHRAOICH 018
OS1/27/45/113 ALLT LOCH A FHRAOICH 018
OS1/27/45/113 ALLT NA LOCHANAN TRAIGHTE 018
OS1/27/45/113 ALLT NA LOCHANAN TRAIGHTE 018
OS1/27/45/113 LOCH NA BRAISDE 018
OS1/27/45/113 LOCH NAN TRAIGHTE 018
OS1/27/45/114 ALLT LOCH NA BEISTE 018
OS1/27/45/114 ALLT LOCH NA BEISTE 018
OS1/27/45/115 AIRIDH LEOID 018
OS1/27/45/115 RILLEAG 018
OS1/27/45/116 GLEANN LEOID 018
OS1/27/45/117 GLEANN FHANNDRAMAIR 018
OS1/27/45/117 LOCH AN FHRAOICH 018
OS1/27/45/118 LOCH SPEIRIG 018
OS1/27/45/119 FANNDRAMAIR BHEAG 018
OS1/27/45/119 LOCH CLACHLUIN 018
OS1/27/45/120 FANNDRAMAIR MHOR 018
OS1/27/45/121 LACSABHAT 018