Ross and Cromarty (insular), volume 108

Page List of names as written Various modes of spelling Authorities for spelling Situation Description remarks
OS1/27/108/5 Cnoc an Tath
OS1/27/108/5 PORT NA' MARBH 037
OS1/27/108/6 SIDEBHAL 037
OS1/27/108/6 GOB AN AISEIG 037
OS1/27/108/7 SITHPHORT 037
OS1/27/108/7 AIRD SITHAIG 037
OS1/27/108/8 AIRD DHUBH 037
OS1/27/108/8 TOM MHIC CHOLLA 037
OS1/27/108/9 Beinn Ibheir
OS1/27/108/9 MULLACH BREAC MHALASGAIR 037
OS1/27/108/10 MALASGAIR 037
OS1/27/108/10 LEATHAD NAN CARNAICHEAN 037
OS1/27/108/11 Ceann na Caradh
OS1/27/108/11 Caol Cumhang
OS1/27/108/12 LOCH SGIBACLEIT 037
OS1/27/108/12 RUDHA NAN CARN 037
OS1/27/108/13 AMHUINN SHITHFORD 037
OS1/27/108/13 LINNE NA H-ATHADH 037
OS1/27/108/14 Cul Chreag
OS1/27/108/14 Gearraidh Sgeirabhat
OS1/27/108/15 AMHUINN SGEIRABHAT 037
OS1/27/108/15 ALLT NAN LAGAN DUBHA 037
OS1/27/108/16 LAGAN DUBH 037
OS1/27/108/16 FEIRIDHISBHALL 037
OS1/27/108/17 Cnoc Buidhe
OS1/27/108/17 LOCH AIRIDH THORMAID 037
OS1/27/108/18 TOM A RUISG 037
OS1/27/108/19 LOCH SHROMOIS 037
OS1/27/108/21 Bruinagil
OS1/27/108/21 Creag an Fhithich
OS1/27/108/22 GIL BHRUINAGIL 037
OS1/27/108/23 Cadha Cleit 037
OS1/27/108/23 ALLT GARBH 037
OS1/27/108/24 ALLT CHADHA CLE1T 037
OS1/27/108/24 AMHUINN BHRUINAGIL 037
OS1/27/108/25 GIL SHROMOIS 037
OS1/27/108/25 AMHUINN GIL SHROMOIS 037
OS1/27/108/26 MOL MHONADH 037
OS1/27/108/27 SITHEAN AN AIRGID 037
OS1/27/108/28 Dun Chonaill
OS1/27/108/28 GUAINEMOL 037
OS1/27/108/29 ALLT NA CUL CHREIGE 037
OS1/27/108/29 RUDHA NAN EACH 037
OS1/27/108/30 ALLT GLAS 037
OS1/27/108/30 SROMOS 037
OS1/27/108/31 LOCH SEAFORTH 037
OS1/27/108/33 GOB AN AISEIG 037
OS1/27/108/33 TOM MHIC CHOLLA 037
OS1/27/108/35 AIRD DHUBH 037
OS1/27/108/35 PORT NA' MARBH 037
OS1/27/108/36 AIRD SITHAIG 037
OS1/27/108/36 SIDEBHAL 037
OS1/27/108/36 SITHPORT 037
OS1/27/108/37 TOM A RUISG 037
OS1/27/108/39 AMHUINN SHITHFORD 037
OS1/27/108/39 AMHUINN SHITHFORD 037
OS1/27/108/39 MULLACH BREAC MHALASGAIR 037
OS1/27/108/40 LEATHAD NAN CARNAICHEAN 037
OS1/27/108/40 LOCH SGIBACLEIT 037
OS1/27/108/41 LINNE NA H-ATHADH 037
OS1/27/108/41 RUDHA NAN CARN 037
OS1/27/108/42 FEIRIDHISBHALL 037
OS1/27/108/42 MALASGAIR 037
OS1/27/108/43 ALLT NAN LAGAN DUBHA 037
OS1/27/108/43 ALLT NAN LAGAN DUBHA 037
OS1/27/108/43 AMHUINN SGEIRABHAT 037
OS1/27/108/43 AMHUINN SGEIRABHAT 037
OS1/27/108/43 LAGAN DUBH 037
OS1/27/108/44 LOCH AIRIDH THORMAID 037
OS1/27/108/45 LOCH SHROMOIS 037
OS1/27/108/47 ALLT GARBH 037
OS1/27/108/47 ALLT GARBH 037
OS1/27/108/48 AMHUINN BHRUINAGIL 037
OS1/27/108/48 AMHUINN BHRUINAGIL 037
OS1/27/108/48 GIL BHRUINAGIL 037
OS1/27/108/49 ALLT CHADHA CLE1T 037
OS1/27/108/49 ALLT CHADHA CLE1T 037
OS1/27/108/49 GIL SHROMOIS 037
OS1/27/108/49 MOL MHONADH 037
OS1/27/108/50 AMHUINN GIL SHROMOIS 037
OS1/27/108/50 AMHUINN GIL SHROMOIS 037
OS1/27/108/50 SITHEAN AN AIRGID 037
OS1/27/108/51 GUAINEMOL 037
OS1/27/108/53 ALLT GLAS 037
OS1/27/108/53 ALLT GLAS 037
OS1/27/108/53 ALLT NA CUL CHREIGE 037
OS1/27/108/53 ALLT NA CUL CHREIGE 037
OS1/27/108/53 RUDHA NAN EACH 037
OS1/27/108/55 SROMOS 037
OS1/27/108/56 LOCH SEAFORTH 037