Burgh register volume 05/1

Aberdeen Burgh Council Register, 1448-1466 (Aberdeen City and Aberdeenshire Archives)

Seq. Page title
1 Register, page 1
2 [Page 2]
3 [Page 3]
4 [Page 4]
5 [Page 5]
6 [Page 6]
7 [Page 7]
8 [Page 8]
9 [Page 9]
10 [Page 10]
11 [Page 11]
12 [Page 12]
13 [Page 13]
14 [Page 14]
15 [Page 15]
16 [Page 16]
17 [Page 17]
18 [Page 18]
19 [Page 19]
20 [Page 20]
21 [Page 21]
22 [Page 22]
23 [Page 23]
24 [Page 24]
25 Register, page 25
26 [Page 26]
27 [Page 27]
28 [Page 28]
29 [Page 29]
30 [Page 30]
31 [Page 31]
32 [Page 32]
33 [Page 33]
34 [Page 34]
35 [Page 35]
36 [Page 36]
37 [Page 37]
38 [Page 38]
39 [Page 39]
40 [Page 40]
41 [Page 41]
42 [Page 42]
43 [Page 43]
44 [Page 44]
45 [Page 45]
46 [Page 46]
47 [Page 47]
48 [Page 48]
49 [Page 49]
50 Register, page 50
51 [Page 51]
52 [Page 52]
53 [Page 53]
54 [Page 54]
55 [Page 55]
56 [Page 56]
57 [Page 57]
58 [Page 58]
59 [Page 59]
60 [Page 60]
61 [Page 61]
62 [Page 62]
63 [Page 63]
64 [Page 64]
65 [Page 65]
66 [Page 66]
67 [Page 67]
68 [Page 68]
69 [Page 69]
70 [Page 70]
71 [Page 71]
72 [Page 72]
73 [Page 73]
74 [Page 74]
75 Register, page 75
76 [Page 76]
77 [Page 77]
78 [Page 78]
79 [Page 79]
80 [Page 80]
81 [Page 81]
82 [Page 82]
83 [Page 83]
84 [Page 84]
85 [Page 85]
86 [Page 86]
87 [Page 87]
88 [Page 88]
89 [Page 89]
90 [Page 90]
91 [Page 91]
92 [Page 92]
93 [Page 93]
94 [Page 94]
95 [Page 95]
96 [Page 96]
97 [Page 97]
98 [Page 98]
99 [Page 99]
100 Register, page 100
101 [Page 101]
102 [Page 102]
103 [Page 103]
104 [Page 104]
105 [Page 105]
106 [Page 106]
107 [Page 107]
108 [Page 108]
109 [Page 109]
110 [Page 110]
111 [Page 111]
112 [Page 112]
113 [Page 113]
114 [Page 114]
115 [Page 115]
116 [Page 116]
117 [Page 117]
118 [Page 118]
119 [Page 119]
120 [Page 120]
121 [Page 121]
122 [Page 122]
123 [Page 123]
124 [Page 124]
125 Register, page 125
126 [Page 126]
127 [Page 127]
128 [Page 128]
129 [Page 129]
130 [Page 130]
131 [Page 131]
132 [Page 132]
133 [Page 133]
134 [Page 134]
135 [Page 135]
136 [Page 136]
137 [Page 137]
138 [Page 138]
139 [Page 139]
140 [Page 140]
141 [Page 141]
142 [Page 142]
143 [Page 143]
144 [Page 144]
145 [Page 145]
146 [Page 146]
147 [Page 147]
148 [Page 148]
149 [Page 149]
150 Register, page 150
151 [Page 151]
152 [Page 152]
153 [Page 153]
154 [Page 154]
155 [Page 155]
156 [Page 156]
157 [Page 157]
158 [Page 158]
159 [Page 159]
160 [Page 160]
161 [Page 161]
162 [Page 162]
163 [Page 163]
164 [Page 164]
165 [Page 165]
166 [Page 166]
167 [Page 167]
168 [Page 168]
169 [Page 169]
170 [Page 170]
171 [Page 171]
172 [Page 172]
173 [Page 173]
174 [Page 174]
175 Register, page 175
176 [Page 176]
177 [Page 177]
178 [Page 178]
179 [Page 179]
180 [Page 180]
181 [Page 181]
182 [Page 182]
183 [Page 183]
184 [Page 184]
185 [Page 185]
186 [Page 186]
187 [Page 187]
188 [Page 188]
189 [Page 189]
190 [Page 190]
191 [Page 191]
192 [Page 192]
193 [Page 193]
194 [Page 194]
195 [Page 195]
196 [Page 196]
197 [Page 197]
198 [Page 198]
199 [Page 199]
200 [Page 200]
201 [Page 201]
202 Register, page 200
203 [Page 203]
204 [Page 204]
205 [Page 205]
206 [Page 206]
207 [Page 207]
208 [Page 208]
209 [Page 209]
210 [Page 210]
211 [Page 211]
212 [Page 212]
213 [Page 213]
214 [Page 214]
215 [Page 215]
216 [Page 216]
217 [Page 217]
218 [Page 218]
219 [Page 219]
220 [Page 220]
221 [Page 221]
222 [Page 222]
223 [Page 223]
224 [Page 224]
225 [Page 225]
226 [Page 226]
227 Register, page 225
228 [Page 228]
229 [Page 229]
230 [Page 230]
231 [Page 231]
232 [Page 232]
233 [Page 233]
234 [Page 234]
235 [Page 235]
236 [Page 236]
237 [Page 237]
238 [Page 238]
239 [Page 239]
240 [Page 240]
241 [Page 241]
242 [Page 242]
243 [Page 243]
244 [Page 244]
245 [Page 245]
246 [Page 246]
247 [Page 247]
248 [Page 248]
249 [Page 249]
250 [Page 250]
251 [Page 251]
252 Register, page 250
253 [Page 253]
254 [Page 254]
255 [Page 255]
256 [Page 256]
257 [Page 257]
258 [Page 258]
259 [Page 259]
260 [Page 260]
261 [Page 261]
262 [Page 262]
263 [Page 263]
264 [Page 264]
265 [Page 265]
266 [Page 266]
267 [Page 267]
268 [Page 268]
269 [Page 269]
270 [Page 270]
271 [Page 271]
272 [Page 272]
273 [Page 273]
274 [Page 274]
275 [Page 275]
276 [Page 276]
277 Register, page 275
278 [Page 278]
279 [Page 279]
280 [Page 280]
281 [Page 281]
282 [Page 282]
283 [Page 283]
284 [Page 284]
285 [Page 285]
286 [Page 286]
287 [Page 287]
288 [Page 288]
289 [Page 289]
290 [Page 290]
291 [Page 291]
292 [Page 292]
293 [Page 293]
294 [Page 294]
295 [Page 295]
296 [Page 296]
297 [Page 297]
298 [Page 298]
299 [Page 299]
300 [Page 300]
301 [Page 301]
302 Register, page 300
303 [Page 303]
304 [Page 304]
305 [Page 305]
306 [Page 306]
307 [Page 307]
308 [Page 308]
309 [Page 309]
310 [Page 310]
311 [Page 311]
312 [Page 312]
313 [Page 313]
314 [Page 314]
315 [Page 315]
316 [Page 316]
317 [Page 317]
318 [Page 318]
319 [Page 319]
320 [Page 320]
321 [Page 321]
322 [Page 322]
323 [Page 323]
324 [Page 324]
Seq. Page title
325 [Page 325]
326 [Page 326]
327 Register, page 325
328 [Page 328]
329 [Page 329]
330 [Page 330]
331 [Page 331]
332 [Page 332]
333 [Page 333]
334 [Page 334]
335 [Page 335]
336 [Page 336]
337 [Page 337]
338 [Page 338]
339 [Page 339]
340 [Page 340]
341 [Page 341]
342 [Page 342]
343 [Page 343]
344 [Page 344]
345 [Page 345]
346 [Page 346]
347 [Page 347]
348 [Page 348]
349 [Page 349]
350 [Page 350]
351 [Page 351]
352 Register, page 350
353 [Page 353]
354 [Page 354]
355 [Page 355]
356 [Page 356]
357 [Page 357]
358 [Page 358]
359 [Page 359]
360 [Page 360]
361 [Page 361]
362 [Page 362]
363 [Page 363]
364 [Page 364]
365 [Page 365]
366 [Page 366]
367 [Page 367]
368 [Page 368]
369 [Page 369]
370 [Page 370]
371 [Page 371]
372 [Page 372]
373 [Page 373]
374 [Page 374]
375 [Page 375]
376 [Page 376]
377 Register, page 375
378 [Page 378]
379 [Page 379]
380 [Page 380]
381 [Page 381]
382 [Page 382]
383 [Page 383]
384 [Page 384]
385 [Page 385]
386 [Page 386]
387 [Page 387]
388 [Page 388]
389 [Page 389]
390 [Page 390]
391 [Page 391]
392 [Page 392]
393 [Page 393]
394 [Page 394]
395 [Page 395]
396 [Page 396]
397 [Page 397]
398 [Page 398]
399 [Page 399]
400 [Page 400]
401 [Page 401]
402 Register, page 400
403 [Page 403]
404 [Page 404]
405 [Page 405]
406 [Page 406]
407 [Page 407]
408 [Page 408]
409 [Page 409]
410 [Page 410]
411 [Page 411]
412 [Page 412]
413 [Page 413]
414 [Page 414]
415 [Page 415]
416 [Page 416]
417 [Page 417]
418 [Page 418]
419 [Page 419]
420 [Page 420]
421 [Page 421]
422 [Page 422]
423 [Page 423]
424 [Page 424]
425 [Page 425]
426 [Page 426]
427 Register, page 425
428 [Page 428]
429 [Page 429]
430 [Page 430]
431 [Page 431]
432 [Page 432]
433 [Page 433]
434 [Page 434]
435 [Page 435]
436 [Page 436]
437 [Page 437]
438 [Page 438]
439 [Page 439]
440 [Page 440]
441 [Page 441]
442 [Page 442]
443 [Page 443]
444 [Page 444]
445 Register, page 442A
446 Register, page 442B
447 [Page 447]
448 [Page 448]
449 [Page 449]
450 [Page 450]
451 [Page 451]
452 [Page 452]
453 [Page 453]
454 Register, page 450
455 [Page 455]
456 [Page 456]
457 [Page 457]
458 [Page 458]
459 [Page 459]
460 [Page 460]
461 [Page 461]
462 [Page 462]
463 [Page 463]
464 [Page 464]
465 [Page 465]
466 [Page 466]
467 [Page 467]
468 [Page 468]
469 [Page 469]
470 [Page 470]
471 [Page 471]
472 [Page 472]
473 [Page 473]
474 [Page 474]
475 [Page 475]
476 [Page 476]
477 [Page 477]
478 [Page 478]
479 Register, page 475
480 [Page 480]
481 [Page 481]
482 [Page 482]
483 [Page 483]
484 [Page 484]
485 [Page 485]
486 [Page 486]
487 [Page 487]
488 [Page 488]
489 [Page 489]
490 [Page 490]
491 [Page 491]
492 [Page 492]
493 [Page 493]
494 [Page 494]
495 [Page 495]
496 [Page 496]
497 [Page 497]
498 [Page 498]
499 [Page 499]
500 [Page 500]
501 [Page 501]
502 [Page 502]
503 [Page 503]
504 Register, page 500
505 [Page 505]
506 [Page 506]
507 [Page 507]
508 [Page 508]
509 [Page 509]
510 [Page 510]
511 [Page 511]
512 [Page 512]
513 [Page 513]
514 [Page 514]
515 [Page 515]
516 [Page 516]
517 [Page 517]
518 [Page 518]
519 [Page 519]
520 [Page 520]
521 [Page 521]
522 [Page 522]
523 [Page 523]
524 [Page 524]
525 [Page 525]
526 [Page 526]
527 [Page 527]
528 [Page 528]
529 Register, page 525
530 [Page 530]
531 [Page 531]
532 [Page 532]
533 [Page 533]
534 [Page 534]
535 [Page 535]
536 [Page 536]
537 [Page 537]
538 [Page 538]
539 [Page 539]
540 [Page 540]
541 [Page 541]
542 [Page 542]
543 [Page 543]
544 [Page 544]
545 [Page 545]
546 [Page 546]
547 [Page 547]
548 [Page 548]
549 [Page 549]
550 [Page 550]
551 [Page 551]
552 [Page 552]
553 [Page 553]
554 Register, page 550
555 [Page 555]
556 [Page 556]
557 [Page 557]
558 [Page 558]
559 [Page 559]
560 [Page 560]
561 [Page 561]
562 [Page 562]
563 [Page 563]
564 [Page 564]
565 [Page 565]
566 [Page 566]
567 [Page 567]
568 [Page 568]
569 [Page 569]
570 [Page 570]
571 [Page 571]
572 [Page 572]
573 [Page 573]
574 [Page 574]
575 [Page 575]
576 [Page 576]
577 [Page 577]
578 [Page 578]
579 Register, page 575
580 [Page 580]
581 [Page 581]
582 [Page 582]
583 [Page 583]
584 [Page 584]
585 [Page 585]
586 [Page 586]
587 [Page 587]
588 [Page 588]
589 [Page 589]
590 [Page 590]
591 [Page 591]
592 [Page 592]
593 [Page 593]
594 [Page 594]
595 [Page 595]
596 [Page 596]
597 [Page 597]
598 [Page 598]
599 [Page 599]
600 [Page 600]
601 [Page 601]
602 [Page 602]
603 [Page 603]
604 Register, page 600
605 [Page 605]
606 [Page 606]
607 [Page 607]
608 [Page 608]
609 [Page 609]
610 [Page 610]
611 [Page 611]
612 [Page 612]
613 [Page 613]
614 [Page 614]
615 [Page 615]
616 [Page 616]
617 [Page 617]
618 [Page 618]
619 [Page 619]
620 [Page 620]
621 [Page 621]
622 [Page 622]
623 [Page 623]
624 [Page 624]
625 [Page 625]
626 [Page 626]
627 [Page 627]
628 [Page 628]
629 Register, page 625
630 [Page 630]
631 [Page 631]
632 [Page 632]
633 [Page 633]
634 [Page 634]
635 [Page 635]
636 [Page 636]
637 [Page 637]
638 [Page 638]
639 [Page 639]
640 [Page 640]
641 [Page 641]
642 [Page 642]
643 [Page 643]
644 [Page 644]
645 [Page 645]
646 [Page 646]
647 [Page 647]
648 [Page 648]